Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Lubsza

0

W dniu 2 lipca br. odbyła się absolutoryjna sesja Rady Gminy Lubsza. Radni obradowali w pełnym składzie osobowym ( 15 radnych).  Wójt Bogusław Gąsiorowski przedstawił Raport o stanie gminy za 2019 rok, w którym podsumował swoją działalność, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy, a także informacje o realizowanych zadaniach  w 2019 r.  przez Wójta, urząd gminy i jednostki organizacyjne gminy.


Następnie odbyła się debata nad raportem. Wotum zaufania rada udzieliła Wójtowi jednogłośnie.
W części absolutoryjnej sesji rady gminy Skarbnik Jolanta Kuziemska przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 r., które uzyskało pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. Absolutorium udzielone zostało Wójtowi jednogłośnie – 15 „za”.  Gmina Lubsza nie posiada zadłużenia, a wydatki inwestycyjne i remontowe są planowane w maksymalnych możliwościach ekonomicznych Gminy  Lubsza. Ważniejsze inwestycje w roku 2020 to: rozbudowa szkoły w Mąkoszycach, budowa remizy OSP w Czepielowicach, budowa kanalizacji w Śmiechowicach, zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Michałowicach, budowa mieszkań socjalnych, budowa drogi transportu rolnego Nowy Świat – Tarnowiec, projekt sali spotkań w Kościerzycach, budowa chodnika we wsi Błota oraz remonty dróg gminnych. 

Należy zaznaczyć, że w okresie epidemii ostatnie dwie sesje rady odbywały się w trybie zdalnym, natomiast sesja absolutoryjna, na prośbę radnych, odbyła się stacjonarnie w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubszy, przy zachowaniu wytycznych obowiązujących podczas epidemii koronawirusa COVID-19.