Gmina Lubsza: Czas na meliorację

0

Zagrożenie powodziowe w roku 2020 pokazało ogromne potrzeby w zakresie prac melioracyjnych. Urząd Gminy w Lubszy rozpoczęła realizację tego typu robót na rowach gminnych. Wystosował także pismo o przeznaczenie większych środków na konserwację rzek do Wód Polskich.


Za właściwy stan rzek i rowów odpowiedzialność ponoszą ich zarządcy. Na terenie gminy Lubsza za konserwację rzek takich jak: Odra, Smortawa, Śmieszka, Odrzyca, ciek Boruta, odpowiada Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Za konserwacje rowów przy drogach, w pasie drogowym, odpowiadają zaś zarządcy dróg. Na terenie gminy Lubsza jest to Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Zarząd Dróg Wojewódzkich, Starosta Powiatu Brzeskiego, Wójt Gminy Lubsza i Gminna Spółka Wodna zarządzana przez Przewodniczącego Arkadiusza Majewskiego.

Wójt Gminy Lubsza Bogusław Gąsiorowski wystąpił z pismem do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

– W naszym piśmie zwróciliśmy się do PGW Wody Polskie o zaplanowanie zdecydowanie większych środków na konserwację rzek w roku 2021. Dodam, że obecnie na rowach gminnych trwają drobne prace konserwacyjne. Trwa wykaszanie porostów, traw i krzaków oraz oczyszczanie den rowów. Sytuacja powodziowa w tym roku pokazała, że prace tego typu mają ogromne znaczenie dla ochrony przeciwpowodziowej. – powiedział Wójt Gminy Lubsza Bogusław Gąsiorowski.