Mali też mają swoje prawa

0
fot. Przedszkole

20 listopada br. przypadła 30 rocznica przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych KONWENCJI O PRAWACH DZIECKA.


W preambule Państwa – Strony podkreśliły, iż dzieci mają prawo do szczególnej troski i pomocy. Dziecko dla pełnego i harmonijnego rozwoju swojej osobowości powinno wychowywać się w środowisku rodzinnym, w atmosferze szczęścia, miłości i zrozumienia, powinno być w pełni przygotowane do życia w społeczeństwie jako indywidualnie ukształtowana jednostka. Dziecko winno być wychowane w szczególności w duchu pokoju, godności, tolerancji, wolności, równości i solidarności.

Jednocześnie stwierdzono, że we wszystkich krajach świata, niezależnie od stopnia rozwoju gospodarczego, są dzieci żyjące w wyjątkowo trudnych warunkach.

Każdy zatem obywatel powinien poznać te prawa i je przestrzegać. Taką edukację prowadzi się nie tylko na szczeblu szkolnym, ale i przedszkolnym. Świadome swoich praw powinny być również dzieci.

Jak co roku, tak i teraz odbyły się zajęcia przypominające dzieciom ich podstawowe prawa. W każdej grupie wiekowej odbyły się pogadanki na temat praw dziecka i zasad funkcjonowania w grupie rówieśników. Nawiązano do kodeksu grupy, który niejako bazuje na zasadach poszanowania praw dziecka i człowieka.

My, jako pedagodzy dajemy odczuć naszym dzieciom, że wzrastają w poczuciu bezpieczeństwa i troski o ich zdrowie. Uczymy dzieci funkcjonowania w grupie rówieśniczej w atmosferze zrozumienia, tolerancji i wrażliwości na potrzeby innych. Wiemy, że wszystkie nasze działania skierowane wobec dzieci muszą wpływać pozytywnie na ich osobowość i poczucie własnej wartości.

Przedszkole Publiczne nr 4 w Brzegu
Joanna Pich