Trwa nabór do Wojsk Obrony Terytorialnej. Jak rozpocząć służbę?

0

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brzegu poinformowała, że trwa nabór ochotników do pełnienia ochotniczej służby w Wojskach Obrony Terytorialnej. O przyjęcie w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej mogą ubiegać się żołnierze rezerwy, a także te osoby, które do tej pory nie pełniły żadnej formy służby wojskowej.


Dzięki temu, że szkolenia odbywają się głównie w dni wolne od pracy – służba w WOT daje możliwość pogodzenia życia rodzinnego i zawodowego ze służbą Ojczyźnie. Żołnierze Obrony Terytorialnej pełnią służbę rotacyjnie (w jednostce wojskowej – co najmniej raz w miesiącu przez dwa dni w czasie wolnym od pracy) lub dyspozycyjnie (poza jednostką wojskową), od 1 roku do 6 lat. Oprócz tego, osoby zainteresowane dalszą służbą, mogą wystąpić o jej przedłużenie.

Osoby chcące ubiegać się o powołanie do tej formacji, powinny zgłosić się do Wojskowej Komendy Uzupełnień (właściwej terytorialnie dla pobytu stałego lub czasowego powyżej trzech miesięcy) i złożyć stosowny wniosek. Wnioski te można również złożyć elektronicznie na platformie ePUAP (Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej).

Kandydaci muszą najpierw przejść przez szkolenie podstawowe. Szkolenie to skierowane jest zarówno do osób, które jeszcze nie miały do czynienia ze służbą jak i do tych, które miały już okazję poznać jej specyfikę. Dlatego różni się ono zakresem przygotowania i okresem trwania.

Szkolenie podstawowe, skierowane do osób, które nie miały do czynienia ze służbą wojskową, nazywane popularnie w WOT „szesnastką” ma charakter szkolenia wstępnego, którego celem jest wdrożenie ochotnika do służby w komponencie terytorialnym SZ RP. W praktyce szkolenie to będzie obejmowało zakres podstawowych umiejętności taktycznych i strzeleckich. Nim jednak ochotnik rozpocznie praktyczne ćwiczenia, zobowiązany jest do zaliczenia podstaw teoretycznych kursu podstawowego. Materiały do tego kursu otrzyma podczas rekrutacji.

Szkolenie wyrównawcze skierowane jest do rezerwistów. Jest ono odpowiednikiem szkolenia podstawowego dla ochotników, lecz w założeniu przeznaczone jest dla żołnierzy rezerwy, którzy zgłoszą chęć podjęcia służby w WOT. Realizowane jest w trybie 8 dniowego szkolenia, tzw. „ósemki”.

Na stronie internetowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Brzegu – www.wkubrzeg.wp.mil.pl – zapoznać się można z pełną procedurą powołania. Osoby zainteresowane pełnieniem terytorialnej służby wojskowej mogą także kontaktować się drogą telefoniczną lub osobiście w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Brzegu. Punkt Informacyjny WOT działa przy ul. Bolesława Chrobrego 21, 49-300 Brzeg, tel. 261 637 754, e-mail: wkubrzeg@ron.mil.pl.

Przypomnijmy, Wojska Obrony Terytorialnej (WOT), czyli faktycznie piąty rodzaj Sił Zbrojnych obok wojsk lądowych, powietrznych, specjalnych i marynarki wojennej, stanowią uzupełnienie i jednocześnie są komplementarną częścią potencjału obronnego Polski. Do terytorialnej służby wojskowej może być powołana osoba, która spełnia m.in. takie warunki jak: posiada obywatelstwo polskie; posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej; ma co najmniej 18 lat, nie była karana za przestępstwo umyślne, nie była przeznaczona do służby zastępczej, nie pełni innego rodzaju czynnej służby wojskowej lub nie posiada nadanego przydziału kryzysowego i inne.