Nie promocja i muzea, tylko przedsiębiorczość i żłobki. Radny Wojciech Komarzyński złożył projekt uchwały.

0

Do Biura Rady Miejskiej Brzegu wpłynął projekt uchwały autorstwa Wojciecha Komarzyńskiego. Radny miejski proponuje przesunięcie środków budżetowych na łączną kwotę 590 000 zł. Zamiast adaptacji sal na cele muzealne i nadmiernych wydatków na promocję gminy, Komarzyński proponuje utworzenie w Brzegu Inkubatora Przedsiębiorczości oraz łatwiejszy i tańszy dostęp do żłobków.


W świetle faktów, że w Brzegu istnieje muzeum, które od niedawna ma nawet status Pomnika Historii, a na promocję gminy w samych mediach (publikacje w prasie, audycje) w ubiegłym roku miasto przeznaczyło blisko 100 000 zł, ten projekt uchwały może zyskać uznanie wśród wielu mieszkańców, jednak ostatecznie to radni miejscy zadecydują o nim na najbliższej sesji.

– To jest szeroka odpowiedź na potrzeby młodych ludzi. Odpowiedź, która ma służyć pobudzeniu i wsparciu ich aktywności. Wyobraźmy sobie człowieka, który chce tu mieszkać, żyć i się realizować. Ale nie ma perspektyw, bo jaką miasto ma ofertę? Nowe obiekty muzealne, bankiety, kwiaty, baloniki, czy choćby najpiękniejsze fotorelacje nie są żadnym rozwiązaniem. Uważam, że takim rozwiązaniem może być większy i łatwiejszy dostęp do opieki żłobkowej z jednej strony, a z drugiej objęcie wsparciem w podjęciu aktywności gospodarczej, stworzenie pozytywnego klimatu, który w dalszej perspektywie da miastu znacznie większe korzyści i pozwoli sfinansować wiele innych inicjatyw – mówi Wojciech Komarzyński.

Warto podkreślić, że miasto proponuje muzeum na Jabłkowej, jednocześnie sale muzealne w ratuszu, a także szykuje koncepcję muzeum wody przy ulicy Rybackiej. Tymczasem inkubator przedsiębiorczości to miejsce, w którym początkujący przedsiębiorcy mogliby uzyskać pomoc.

„Inkubatory Przedsiębiorczości w początkowej fazie oferują pomoc doradczą, księgową, czy lokalową tym, którzy zaczynają swoją przygodę z biznesem. Taka inicjatywa miała powstać w naszej gminie już dawno i miały w tym uczestniczyć także sąsiednie gminy. Stworzenie takiej placówki z pewnością przyczyniłoby się do rozwoju przedsiębiorczości w naszym mieście” – czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały.

Należy ponadto podkreślić, że Gmina Brzeg w 2018 roku podpisała umowy i zlecenia z kilkoma wydawcami gazet, rozgłośniami radiowymi i nadawcą telewizyjnym na kwotę blisko 100 tys. złotych, co dla przykładu stanowi aż ¼ tegorocznego budżetu na promocję miasta. Co ciekawe, jedna z lokalnych gazet (dwutygodnik Gazeta Brzeska) w ubiegłym roku miała z Gminą Brzeg podpisane aż dwie umowy: jedną na publikację urzędowych ogłoszeń (1.230,00 zł miesięcznie), a drugą – jakkolwiek to brzmi – na publikację informacji prasowych przekazywanych przez Gminę Brzeg (1.500,00 zł. miesięcznie), co łącznie w 2018 roku kosztowało budżet miasta 32.760,00 zł.

Udało nam się także dotrzeć do innych zleceń w 2017 roku. Oprócz stałych umów z mediami, widnieją tam m.in. takie „kwiatki”, jak np. zlecenie nagrania oraz emisja na antenie radia „osobistych życzeń Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka, skierowanych do mieszkańców Brzegu” (pisownia zgodna z oryginałem – red.) za 1.230,00 zł, wykonanie usługi nagrania, montażu i publikacja filmu o tym, jak burmistrz w swoim mieszkaniu piecze ciasto miodownik – za 750,00 zł, lokowanie produktu oraz promocja Gminy Brzeg w jednym odcinku audycji nadawcy telewizyjnego za 5.000,00 zł, czy promocja Gminy Brzeg na łamach branżowego czasopisma dla trenerów sportowych za 10.000,00 zł.

Dodajmy, że radni miejscy już w grudniu 2018 roku próbowali wnieść poprawki do budżetu, które przesunęłyby środki z promocji na zwiększone dofinansowania do kwoty 400 zł za pobyt dzieci w niepublicznych żłobkach, jednak wówczas stosunek głosów radnych wyniósł 10 do 10 i nie uzyskał wymaganej większości. Poniżej publikujemy nowy projekt uchwały i jego uzasadnienie:

(projekt)
UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ BRZEGU
z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2019 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2019 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d), pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) Rada Miejska Brzegu uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr IV/21/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20.12.2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2019 rok dokonuje się następujących zmian:
1) Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 390 000,00 zł. w rozdz. 92118 — Adaptacja Sali Rajców, tzw. Skarbca i gotyckiej Sali w wieży Ratusza na cele muzealne.
2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 390 000,00 zł. w rozdz. 15011 — Rozwój przedsiębiorczości poprzez utworzenie Brzeskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.
3) Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 200 000,00 zł. w rozdz. 75075 — Promocja jednostek samorządu terytorialnego.
4) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 200 000.00 zł. w rozdz. 85505 — Tworzenie i funkcjonowanie żłobków.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

UZASADNIENIE

W świetle faktu, iż w Brzegu istnieje muzeum, jakim jest Zamek Piastów Śląskich — Pomnik Historii zwany Śląskim Wawelem, a także możliwości przyjęcia przez tę instytucję nowych eksponatów i zbiorów, nie ma potrzeby, aby tworzyć w naszym mieście nowe tego typu placówki. Jednocześnie dostrzega się, iż wiele młodych osób potrzebuje wsparcia w tworzeniu swoich biznesów. W całej Polsce od lat funkcjonują tzw. Inkubatory Przedsiębiorczości, które w początkowej fazie oferują pomoc doradczą, księgową, czy lokalową tym, którzy zaczynają swoją przygodę z biznesem. Taka inicjatywa miała powstać w naszej gminie już dawno i miały w tym uczestniczyć także sąsiednie gminy. Stworzenie takiej placówki z pewnością przyczyniłoby się do rozwoju przedsiębiorczości w naszym mieście.

W zakresie przesunięcia środków z tzw. promocji na opiekę żłobkową należy podkreślić, iż ta propozycja posiada poparcie większości w obecnej radzie. Nie została ona przegłosowana podczas Sesji budżetowej, ponieważ stosunek głosów wyniósł 10 za, 10 przeciw. W głosowaniu z przyczyn losowych nie brała jednak udziału radna, która wyrażała poparcie dla tego projektu. W pozostałym zakresie uzasadnienie nie ulega zmianie względem prezentowanego podczas wspomnianej Sesji:

Wprowadzenie powyższej poprawki ma na celu wzmocnienie realizowanej przez naszą gminę polityki prorodzinnej. W mojej ocenie obecna realizacja tzw. zadań promocyjnych nie wiąże się w dużej mierze z promocją miasta i jego potencjału. Warto podkreślić. że w roku 2015 na potrzeby promocji wydano niewiele ponad 215 tys. zł. Zadania promocyjne w tej kwocie były realizowane wówczas na właściwym poziomie i we właściwym zakresie, a jej wysokość pozwalała na udział naszej gminy w targach, czy na organizację wszelkich wydarzeń promujących miasto, czyli na realizację takich celów, jakie powinny być w ramach tego paragrafu realizowane. Przez kolejne lata kwota ta wzrastała w bardzo szybkim, zupełnie nieproporcjonalnym do innych wydatków tempie. Jednocześnie ponoszono wydatki, które nie przynosiły wymiernego efektu promocyjnego dla gminy. Ta promocja nie odnosiła się często do walorów i potencjału miasta, a zupełnie innych kwestii. W projekcie budżetu na 2019 rok zaplanowano na ten cel kwotę ponad 423 tys. zł. Po jej zmniejszeniu o 200 tys. zł, w budżecie na zadania promocyjne pozostanie kwota 223 tys. zł, która aż nadto pozwoli na realizację rzeczywistych działań promocyjnych miasta i jego potencjału na właściwym poziomie. Jednocześnie przesunięcie kwoty 200 tys. zł na organizację opieki żłobkowej w niepublicznych placówkach zwiększy dostępność do takich form wychowania wśród młodych rodzin, a także będzie stanowiło dla Nich spore odciążenie finansowe. Nie sposób także zauważyć, że najlepszą promocją naszego miasta jest przyjazny klimat dla młodych ludzi i stworzenie Im takiej oferty, która bardziej niż jakakolwiek inna forma promocji zachęci do tego, aby zechcieli tu mieszkać i wiązać z naszym miastem swoją przyszłość. Zwiększenie dotacji do opieki żłobkowej było sztandarową obietnicą wielu kandydatów w tegorocznych wyborach samorządowych, stąd jestem przekonany, że moja propozycja uzyska poparcie większości Szanownej Rady, o co w imieniu mieszkańców naszego miasta serdecznie Państwa proszę.