Strażacy rozpoczęli kampanię informacyjną pn. „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”

0
fot. archiwum / Brzeg24.pl

Każdego roku w okresie jesienno-zimowym, czad zwany „cichym zabójcą” zbiera śmiertelne żniwo. Statystyki rok do roku pokazują, że przypadków śmiertelnych jest coraz mniej, ale to wciąż liczba kilkudziesięciu osób, a poważne zatrucia liczone są w tysiącach.


Ryzyko pożarów w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wrasta w okresie grzewczym. Jesień i zima to także pory roku, w których najczęściej dochodzi do zatruć tlenkiem węgla. Przyczyną takich zdarzeń mogą być wady lub uszkodzenia przewodów kominowych i wentylacyjnych, albo po prostu niewłaściwa eksploatacja urządzeń grzewczych. Należy pamiętać, że określenie czadu mianem „cichego zabójcy” nie jest przypadkowe. Tlenek węgla nie ma smaku ani zapachu, dla człowieka jest całkowicie niewidoczny i niewyczuwalny.

Na początku października br., Państwowa Straż Pożarna rozpoczęła kampanię informacyjno-edukacyjną skierowaną m.in. do dzieci, młodzieży oraz seniorów. Głównym celem tego zadania jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Ważną rolę w kampanii odegra zwiększenie świadomości na temat zagrożeń pożarowych, i tych związanych z emisją tlenku węgla, organizowaniem właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych.

Warto pamiętać, że poziom naszego bezpieczeństwa istotnie można zwiększyć poprzez zamontowanie w naszych domach czujek dymu i tlenku węgla. Urządzenia w chwili wykrycia trujących gazów zaalarmują nas głośnym sygnałem dźwiękowym. Ważne jest także, abyśmy przypominali właścicielom i zarządcom budynków o obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?
Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza, dlatego też gromadzi się głównie pod sufitem. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest: bezwonny, bezbarwny, pozbawiony smaku. Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w hemoglobinie (czerwonych krwinkach), powodując przy długotrwałym narażeniu śmierć.

Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla?
Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z: nieszczelności, braku konserwacji, w tym czyszczenia, wad konstrukcyjnych, niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?
1. Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych.
2. Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.
3. Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
4. Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
5. W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji, nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację.
6. Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla. W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej.

PRZYPOMINAMY!
Art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1624) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Z kolei zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:
– cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
– dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
– co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
– co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.