Projektowanie obwodnicy Brzegu opóźnia się. W tle polityczna rozgrywka wójta Pulita

0
fot. GDDKiA / warianty przebiegu obwodnicy Brzegu

Już w połowie czerwca br., nasza redakcja informowała, że decyzje podejmowane przez wójta Skarbimierza powodują wysokie ryzyko opóźnień w przygotowaniu i realizacji budowy obwodnicy Brzegu. Chodzi o zawieszenie postepowania środowiskowego, bo Andrzej Pulit oczekiwał na inny wariant przebiegu drogi. GDDKiA złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a wójt zawiadomił prokuraturę i wydał oświadczenie, w którym zarzuca GDDKiA „drogie i niezasadne rozwiązania”. Ta sprawa ma jeszcze jeden wymiar – politycznej rozgrywki wójta.


Przypomnijmy, że prace projektowe związane z przygotowaniem obwodnicy Brzegu trwają od kwietnia 2019 roku. Na pierwszym etapie tworzenia dokumentacji projektanci przygotowali pięć wariantów przebiegu nowej drogi (Ia, Id, IIa, IIb oraz V). Ten ostatni, piąty wariant odrzucono bardzo szybko ze względów technicznych i ekonomicznych. Pozostałe cztery opcje niewiele różnią się od siebie jeśli chodzi o odcinek trasy od strony Lubszy w kierunku ul. Oławskiej w Brzegu. Zmiany w rozwiązaniach technicznych oraz samym przebiegu trasy można dostrzec na wysokości ul. Wrocławskiej, poprzez wiadukt nad torami, aż do skrzyżowania z drogą krajową 94 na wysokości Zielęcic lub skrzyżowania DK 94 i DK 39.

Władze Brzegu oczekiwały wyboru wariantu „Ia” lub „Id”, który polega na przyłączeniu nowej obwodnicy do istniejącej drogi krajowej 94 w okolicach przejazdu kolejowego. Wójt Skarbimierza, a także mieszkańcy Zielęcic, zdecydowanie obstawali przy wariancie „IIb”, bowiem nowa obwodnica przebiegałaby wówczas przez ul. Wrocławską, następnie przez ogrody działkowe przy ul. Małujowickiej oraz tereny inwestycyjne na „Zielonce” i zostałaby przyłączona do skrzyżowania dróg krajowych 94 i 39. To rozwiązanie już wcześniej było argumentowane tym, że nowa trasa zostałaby oddalona od zabudowy w Zielęcicach i obecnej drogi przebiegającej równolegle do tej miejscowości.

Na pierwszy rzut oka może wydać się, że spór o wybór trasy jest merytoryczny, jednak w ostatnim oświadczeniu Andrzeja Pulita można również dostrzec polityczny charakter sprawy. Wójt Skarbimierza nie wspomina w treści swojego pisma, że za wybranym wariantem „Id” był burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak, z którym on sam pozostaje w dobrych relacjach, tylko sugeruje kwestię korupcjogenną radnemu miejskiemu Grzegorzowi Chrzanowskiemu:
– „Dziwnym zbiegiem okoliczności te konstrukcje drogowe mają być lokowane na działkach radnego gminy Brzeg, członka komitetu ds. połączenia gmin Brzeg i Skarbimierz. O fakcie forsowania tego drogiego niezasadnego rozwiązania powiadomiłem prokuratora rejonowego” – czytamy w oświadczeniu wójta Pulita.

O komentarz poprosiliśmy wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Brzegu:

– „Sugestie pana Pulita są tak niedorzeczne, że aż trudno uwierzyć, że wieloletni wójt wydaje takie oświadczenie i chyba sam w nie wierzy.  Po pierwsze – wybór wariantu „Id” i przebieg obwodnicy przez moją działkę nie jest dla mnie dobrą wiadomością. Wartość nieruchomości zmaleje, zostanę wywłaszczony z części terenu i ograniczony pod względem jej zagospodarowania.  Po drugie – GDDKiA nie rozmawia z właścicielami gruntów, wybiera swoją wersję, a potem rozpoczyna procedurę wywłaszczenia na podstawie specustawy drogowej, czy to się komuś podoba, czy nie. A po trzecie, w naradach dotyczących przebiegu drogi uczestniczyli włodarze gmin, burmistrz Brzegu Wrębiak i wójt Skarbimierza Pulit, ja w nich nie uczestniczyłem. Wydaje mi się, że sugestie pana Pulita są marną grą polityczną, bardzo kuriozalną i oderwaną od rzeczywistości” – mówi Grzegorz Chrzanowski.

Na oświadczenie Andrzeja Pulita zareagowała także Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która już wcześniej podkreślała, że wybór wariantu „Id” został poprzedzony wielokryterialną analizą porównawczą, a zawieszenie przez wójta postepowania środowiskowego powoduje opóźnienia w przygotowaniu i realizacji inwestycji.

Poniżej publikujemy pełną treść oświadczenia wójta Andrzeja Pulita oraz stanowisko Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu.

Oświadczenie wójta Andrzeja Pulita
„Opóźnienie prac projektu budowy obwodnicy Brzegu

Dyrektor Oddziału Opolskiego GDDKiA odmawia sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przebiegu obwodnicy, uzgodnionego przez dyrekcję oddziału, do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skarbimierz. W ramach konsultacji mieszkańcy sołectwa Zielęcic opowiedzieli się za przebiegiem uzgodnionym do m.p.z.p. W czasie konsultacji projektanci odpowiedzieli mieszkańcom, że wezmą pod uwagę ich wniosek. Jednak w trakcie prac nie przyjęto tego wariantu naruszając w ten sposób przeprowadzone uzgodnienia i zasadę konsultacji ze społeczeństwem. W związku z tym zawiesiłem postępowanie środowiskowe do czasu przygotowania raportu na uzgodniony wcześniej przebieg. Przygotowanie raportu na ten wariant nie wymagało dużego opóźnienia czasowego, ale dyrekcja nie podjęła tych prac, a tym samym spowodowała już kilkumiesięczne opóźnienie prowadząc kampanię bezpodstawnych oskarżeń wobec wójta gminy. Bulwersujące jest to, że dyrekcja preferuje wariant przebiegu obwodnicy przy zabudowaniach miejscowości Zielęcice, gdzie dochodzi do wypadków, zakładając budowę trzech skrzyżowań z rondami. Natomiast budowa uzgodnionego wariantu do m.p.z.p. wymaga tylko dwóch skrzyżowań z rondami. Nad trzecim skrzyżowaniem z rondem ma być dodatkowo postawiony wiadukt, a dojazdy do skrzyżowania mają być zbudowane na nasypach i słupach, gdyż przez obniżony teren przebiega ciek wodny. Taka konstrukcja będzie niezwykle kosztowna w granicach 20 mln zł, choć niektórzy fachowcy twierdzą, że nawet 30 mln zł. Dziwnym zbiegiem okoliczności te konstrukcje drogowe mają być lokowane na działkach radnego gminy Brzeg, członka komitetu ds. połączenia gmin Brzeg i Skarbimierz. O fakcie forsowania tego drogiego niezasadnego rozwiązania powiadomiłem prokuratora rejonowego. Już w roku 2011 ówczesna dyrektor oddziału opolskiego GDDKiA wnioskowała o przyjęcie do planu przebiegu obwodnicy jako wariantu najbardziej ekonomicznego uwzględniającego głos mieszkańców, a rada gminy ten wniosek przyjęła, dlatego nieliczenie się z opinią społeczną i uwarunkowań ekonomicznych przez obecną dyrekcję oddziału opolskiego jest nie do przyjęcia”.

Wójt Gminy Skarbimierz

Stanowisko Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu
„W kwietniu 2019 r. podpisaliśmy umowę na wykonanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) dla budowy obwodnicy Brzegu w ciągu DK39. Efektem prac przygotowawczych był wybór wariantu rekomendowanego do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Niestety, dalsze prace przygotowawcze utknęły w miejscu za sprawą bezpodstawnego zawieszenia postępowania o wydanie DŚU. W związku z tym 28 lipca br. złożyliśmy skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i obecnie czekamy na jej rozpatrzenie. Podczas prac nad STEŚ biuro projektowe zorganizowało spotkania informacyjne, przedstawiając proponowane dla tej inwestycji warianty. Podczas spotkań zapewniono, że zebrane wnioski i opinie zostaną szczegółowo przeanalizowane. Wyniki tych analiz zamieszczono w Raporcie ze spotkań informacyjnych, udostępnionym poprzez stronę internetową www.obwodnicabrzegu.pl we wrześniu 2020 r. Podkreślmy, że na wstępnym etapie opracowywania STEŚ rozpatrywano również przebieg zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Jednak z uwagi na znaczną kolizję z ogródkami działkowymi Polskiego Związku Działkowców, przy uwzględnieniu warunków technicznych określających wymagania dla ukształtowania drogi w klasie GP (główna ruchu przyspieszonego), zaproponowano przebiegi wariantów WIIb (pokrywający się na początkowym przebiegu z wariantem z MPZP) i WId (pokrywający się na dalszym przebiegu z wariantem z MPZP).

Efektem tych analiz, po uwzględnieniu złożonych wniosków, było przedstawienie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko stanowiącego załącznik do wniosku o wydanie DŚU. Raport szczegółowo analizuje pięć jednakowo możliwych do realizacji wariantów przebiegu obwodnicy. Wśród nich jest wariant rekomendowany (WId) jako przebieg najbardziej optymalny w zestawieniu wielokryterialnej analizy porównawczej (WAP). Każdy ukształtowany w ramach etapu prac projektowych wariant przebiegu drogi jest efektem konieczności uwzględnienia szeregu warunków technicznych, jakim muszą odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Uwzględnia warunki środowiskowe, kolizje terenowe z przeszkodami naturalnymi i sztucznymi, warunki zapewnienia sprawnego przepływu wód w stanie podwyższonym lub powodziowym, i wiele innych. Stąd trudno nawet wyobrazić sobie możliwość takiego usytuowania drogi, aby zajmowała konkretne miejsca, spełniając jednocześnie szereg wskazanych wyżej uwarunkowań. O wyborze wariantu rekomendowanego decydują obiektywne wyniki przeprowadzonych analiz.

Stanowisko zgodne z GDDKiA i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podzieliła również Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu. Etap prac przygotowawczych dla budowy obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39 utknął bez uzasadnionej przyczyny prawnej na zawieszonym w sposób bezpodstawny przez Wójta Gminy Skarbimierz postępowaniu o wydanie DŚU dla tej inwestycji.

Brak ujęcia w Raporcie o oddziaływaniu na środowisko wariantu o przebiegu zgodnym z MPZP Gminy Skarbimierz zdecydowanie nie stanowi uprawnienia do wyrażania opinii, jakoby Raport nie został sporządzony. Wynika to z art. 80 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, co potwierdził wyrok WSA w Bydgoszczy z 25 listopada 2015 r. (II SA/Bd 887/15).

Jednocześnie informujemy, że 28 lipca br. złożyliśmy skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu w związku z opisanym wyżej nieuprawnionym, w ocenie GDDKiA, zawieszeniem przez Wójta Gminy Skarbimierz postępowania o wydanie DŚU. Oczekujemy na rozstrzygnięcie przedmiotowej skargi”.

GDDKiA w Opolu