Studia Magisterskie w WSHE w Brzegu. Rozmowa z prorektor d/s ogólnych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu dr Aleksandrą Aszkiełowicz

0
Rektor Aszkiełowicz z dyplomem Uniwersytetu wHelsinkach

Rozmowa z prorektor d/s ogólnych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu dr Aleksandrą Aszkiełowicz.


Oferta WSHE poszerza się z roku na rok. Czy uczelnia reaguje dostatecznie na potrzeby rynku pracy ?

Oczywiście. To elastyczne reagowanie WSHE w Brzegu jest jej wielkim atutem. Naszym najnowszym wyjątkowym sukcesem jest otrzymanie pozwolenia od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie studiów magisterskich na kierunku pedagogika.

W ramach kierunku oferujemy specjalności unikatowe w skali kraju. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna jest jedyną uczelnią w Polsce, która może kształcić na kierunku pedagogika, na specjalności poradnictwo rodzinne. To całkowicie nowatorska, innowacyjna specjalność, przygotowana w oparciu o współpracę z Polskim Stowarzyszeniem Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny i stowarzyszenia zrzeszające doradców rodzinnych.

Studia magisterskie na specjalności poradnictwo rodzinne umożliwiają zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk społecznych, umiejętności refleksyjnego oglądu rzeczywistości edukacyjnej, rozumienia jej społeczno-kulturowego kontekstu, prowadzenia badań, rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych, szczególnie w obszarze szeroko rozumianego poradnictwa.

To znaczy, że nie ruszając się z Brzegu będzie można uzyskać tytuł magistra ? Do kogo jest kierowana ta specjalizacja ? 

Odpowiadając na pierwszą część pytania, pragnę jeszcze raz potwierdzić, że doczekaliśmy się tego, że na naszej brzeskiej WSHE taki tytuł będzie można uzyskać. Tą nową specjalizację kierujemy do osób zainteresowanych problematyką małżeństwa i rodziny oraz udzielaniem profesjonalnej pomocy rodzinie. Studia pozwolą na zdobycie podstawowej wiedzy i kompetencji w zakresie pomocy małżeństwu i rodzinie: diagnozowania sytuacji rodzinnej i problemów małżeńskich, rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych, wspierania nastawionego na poprawę stosunków między małżonkami oraz rodzicami i dziećmi, przywrócenia równowagi psychicznej, umiejętności samodzielnego radzenia sobie, przeciwdziałania zjawiskom patologii w rodzinie. Zajęcia umożliwią nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do planowania, podejmowania i monitorowania działań związanych z pomocą małżeństwom i rodzinom. Dzięki nim będzie można zdobyć umiejętności mediacyjne, pozwalające na rozwiązywania konfliktów rodzinnych.

Ale z tego co słyszeliśmy to nie jedyna specjalizacja magisterska w WSHE ?

Drugą specjalnością oferowaną na studiach magisterskich jest pedagogika resocjalizacyjne z socjoterapią. Jak wiemy pracownik resocjalizacyjny to zawód nastawiony na człowieka, na wspieranie go w trudnych życiowych sytuacjach, wynikających z braku zaradności, biedy i niedostatku, czego konsekwencją może być życiowe zagubienie, a często także łamanie norm prawnych. Dlatego przedstawicieli tej profesji powinna cechować wrażliwość na los człowieka, empatia, ale także umiejętność motywowania do zmiany sposobu życia, znajomość wybranych obszarów prawa, zagadnień diagnostyki środowiskowej, umiejętność tworzenia programów socjalnych, projektowania oferty resocjalizacyjnej i indywidualnych programów resocjalizacji czy też programów usamodzielniania.

Szczególnie ważną kompetencją pracownika resocjalizacyjnego, jest zdolność do łączenia elementów wiedzy teoretycznej z wymogami praktyki społecznej i zawodowej codzienności. Na ten aspekt kładziemy szczególny nacisk w proponowanej ofercie edukacyjnej. Chcemy wyposażyć naszego studenta w wiedzę psychologiczno-pedagogiczną i kompetencje pozwalające podejmować efektywne działania diagnostyczne, opiekuńczo-wychowawcze i terapeutyczne w obszarze resocjalizacji, socjoterapii, profilaktyki i działalności opiekuńczej.

Gratulujemy tego wspaniałego sukcesu? Ale to chyba nie koniec dobrych wiadomości?

Rzeczywiście. Naszym kolejnym  sukcesem jest uzyskanie zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie kształcenia obcokrajowców w naszej WSHE. Na mocy Ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw taką zgodę wydaje właśnie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji i udało się nam ją otrzymać. Czekamy teraz na pierwszych zagranicznych studentów.

Pani Rektor koniec roku to również dobra okazja do podsumowań. Jaki był mijający rok dla Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu ?

To był kolejny dobry rok dla uczelni i jej poszczególnych wykładowców, jednak szkoła wyższa jest przede wszystkim dla studentów, którzy w niej widzą szansę swojego rozwoju. A nasi studenci zawsze chcieli zdobywać wiedzę w godnych i spokojnych warunkach, a następnie móc ją aktualizować w trakcie swojej pracy zawodowej. Warunków w jakich obecnie studiują mogłaby nam pozazdrościć niejedna uczelnia o ugruntowanej już pozycji. I to jest główny i bardzo widoczny sukces mijającego roku.

A co uważa Pani za najmocniejsze atuty naszej brzeskiej uczelni ?

To przede wszystkim doświadczona, związana zawodowo i emocjonalnie kadra naukowo – dydaktyczna o zrównoważonej strukturze wiekowej i zawodowej, która identyfikuje się z WSHE. Nasi wykładowcy prowadzą różnorodne badania, które są zgodne z dziedziną, w której ramach prowadzą zajęcia dydaktyczne. To przekłada się na wysokie kompetencje, które nasi studenci widzą i bardzo doceniają. Uczelnia doskonale współpracuje w różnych formach z zewnętrznymi placówkami, instytucjami i organizacjami, w których mogą odbywać się praktyczne zajęcia, odpowiednie do prowadzonych w WSHE modułów specjalnościowych. Nasze oferty kształcenia są zróżnicowane i elastyczne, co także podkreślają nasi studenci. Godne pokreślenia jest stałe wsparcie naukowe Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Opolskiego.

Ale myślicie Państwo stale o dalszym rozwoju WSHE ?

Tak, wyznaczamy sobie bardzo ambitne cele, które już realizujemy lub zamierzamy urzeczywistnić w najbliższych latach. Mają one bardzo zróżnicowany charakter. Jeżeli chodzi o te związane z kształceniem studentów to zamierzamy doskonalić treści, metody i formy kształcenia w celu uzyskania efektów zgodnych z wysokimi standardami kształcenia na poziomie wyższym. Po prostu chcemy, aby uczelnia należała do przodujących. Dlatego dążymy do tego, aby nasi studenci byli przygotowanie do edukacji całożyciowej i to zarówno w wymiarze zawodowym, jak i osobowym, aby korzystali w kształceniu z literatury obcojęzycznej. Staramy się także stwarzać studentom szansę na bezpośrednie kontakty z wybitnymi badaczami zjawisk społecznych i problematyki humanistycznej, co znacznie poszerzy ich horyzonty. Włączamy ich coraz częściej w badanie problematyki środowiskowej, co przynosi zarówno im, jak i naszej, bardzo mocno zakorzenionej w brzeskim środowisku, uczelni korzyści. Na końcu oczywiście beneficjentami takiego działania WSHE będą nasze miasto i powiat.

No właśnie Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu zawsze była znana ze swojej bogatej oferty na rzecz lokalnego środowiska. Czy także w tym względzie będą pojawiać się nowe inicjatywy ? 

Oczywiście warto przy okazji przypomnieć o najnowszych działaniach, podjętych z inicjatywy burmistrza Jerzego Wrębiaka. To prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla osób używających ryzykownie, szkodliwie, uzależnionych i współuzależnionych od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych oraz dla członków ich rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Brzeg. Prowadzimy także Punkt Poradnictwa Rodzinnego, skierowany do rodzin z problemami alkoholowymi i uzależnionymi od innych środków psychoaktywnych. Będziemy oczywiście rozszerzać i doskonalić istniejące już i doceniane przez brzeżan formy naszej aktywności na rzecz środowiska: Świetlicę Socjoterapeutyczną, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Uniwersytet Dziecięcy. W ścisłej współpracy z placówkami oświatowymi i społecznymi będziemy chcieli przekazywać im  wyniki badań pracowników i studentów WSHE, dotyczących problemów środowiska społecznego, kulturalnego, wychowawczego do wykorzystania w ich codziennej pracy. Wyniki tych badań na rzecz lokalnego środowiska, będziemy chcieli także popularyzować w lokalnej prasie.

A jak przebiega obecnie Pani indywidualna kariera naukowa ?

W listopadzie odbyłam staż w jednej z czołowych uczelni europejskich oraz największym uniwersytecie w Finlandii – Uniwersytecie w Helsinkach. To było dla mnie wielkie wyróżnienie, ponieważ do udziału w tej wizycie studyjnej zostało zaproszonych jedynie 15 osób z Polski. Celem szkoleń realizowanych na Uniwersytecie w Helsinkach była poprawa kompetencji zarządczych kadry kierowniczej polskich uczelni dzięki poznaniu dobrych praktyk w zakresie: konsolidacji uczelni, współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, rozwoju nowych metod edukacyjnych i kompetencji studentów oraz kadry akademickiej, współpracy uczelni i instytutów badawczych, internacjonalizacji uczelni, komercjalizacji wyników badań. Uczestnicy wyjazdu studyjnego otrzymali specjalne certyfikaty Liderów Zarządzania Uczelnią. Jestem pewna, że zdobytą w Finlandii wiedzę wykorzystam w zarządzaniu brzeską WSHE.

Czego Pani, dziękując za rozmowę, szczerze życzymy

Aleksandra Aszkiełowicz