Pomoc materialna dla uczniów w Lewinie Brzeskim

0
fot. funkydiva.pl

Gmina Lewin Brzeski rozpoczęła procedurę przyznawania pomocy materialnej dla uczniów. Świadczenia, o których mowa to m.in. stypendia szkolne. Wnioski składać można w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim.


Na stronie internetowej lewińskiego Urzędu Miejskiego zamieszczono komunikat w sprawie możliwości ubiegania się o pomoc materialną dla uczniów. Zgodnie z komunikatem magistratu, pomoc przysługuje: „uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia; wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki”.

Świadczenia pomocy materialnej, przysługują również uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Świadczenia o charakterze socjalnym przybiorą formę stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów, w szczególności gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

O stypendium szkolne można ubiegać się, jeśli spełnia kilka warunków. Pierwszym z nich jest kryterium dochodowe. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514 zł netto. Kolejnym warunkiem jest miejsce zamieszkania – uczeń wnioskujący o stypendium musi zamieszkiwać teren gminy Lewin Brzeski.

Wnioski w sprawie przyznania stypendium przyjmowane będą do 15. września 2018 roku,  a w przypadku słuchaczy wymienionych wcześniej kolegiów, można je składać do 15. października 2018 roku.Do wniosku należy dołączyć odpowiednio dokumenty potwierdzające dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku wystąpienia dochodu utraconego – z miesiąca złożenia wniosku. Warto zaznaczyć, że stypendia wypłacane będą na podstawie przedłożonych imiennych dokumentów potwierdzających poniesione wydatki.

Wzory wniosków o przyznanie stypendium dostępne są w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim ul. Rynek 26 pok. nr 1. Dostępne są także do pobrania na stronie internetowej magistratu: www.lewin-brzeski.pl. Tam też znaleźć można więcej informacji na temat pomocy materialnej. Informacje udzielane są także pod numerem tel. 77 424 66 36.