Radni z Gminy Grodków podjęli uchwałę dot. profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania problemów narkomanii.

0

Gmina Grodków chce walczyć z problemami społecznymi jakimi jest alkoholizm i narkomania. W tym celu radni przyjęli uchwały „Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok” oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Grodków na 2018 rok”. Problem jest zauważalny, nie tylko na terenie gminy Grodków, ale również w całej Polsce.


Jak wynika z projektu uchwały, liczba punktów, w których można zakupić napoje alkoholowe w gminie Grodków od 2015 r. maleje, rośnie natomiast liczba mieszkańców, którzy mogą zakupić napoje alkoholowe. W całej Polsce problemy z alkoholizmem ma ok. 770 tys. obywateli, natomiast w gminie Grodków liczba ta wynosi 382 osoby. Oprócz alkoholików problem dotyczy ich bliskich – zarówno osoby dorosłe, jak również najmłodszych. W Grodkowie problem ten dotyczy Około 1 019 osób: dorosłych i dzieci.

– Osoby, które żyją w najbliższym otoczeniu alkoholików, czyli dorośli członkowie lub partnerzy życiowi alkoholików oraz dzieci i młodzież, ponoszą różnego rodzaju straty, w tym zdrowotne, wynikające z długotrwałego funkcjonowania w głębokim stresie oraz z psychicznych i somatycznych kosztów szkodliwego przystosowania się do życia z osobą uzależnioną od alkoholu – czytamy w uchwale.

Oprócz alkoholizmu, gmina Grodków będzie przeciwdziałała narkomani.

Głównym celem programu jest ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych skutków, wynikających głównie z używania środków odurzających, substancji psychotropowych, NSP (nowe substancje psychoaktywne, tzw. „dopalacze”), poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców Gminy Grodków oraz prowadzenie skoordynowanych działań profilaktycznych i terapeutycznych – czytamy dalej w uchwale „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Grodków na 2018 rok”, który jest celem strategicznym.

Podstawowe zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii to, m.in. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. Uchwała zawiera także zapisy dotyczące udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Dodatkowo program zakłada także prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych. W zapisach uchwały nie zabrakło takich jak, np. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Dodatkowo, program obejmuje także takie działania jak podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących reklamy i promocji napojów alkoholowych, zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Środki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które wydaje gmina Grodków.