Termomodernizacja budynku Publicznego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Olszance

0

Trwają prace budowlane związane z pogłębioną termomodernizacją Publicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olszance. Wykonywane prace polegają m.in. na: przebudowie kotłowni węglowej na kotłownię na pellet, wymianie instalacji centralnego ogrzewania, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej.


Inwestycja w Olszance obejmuje także wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z dociepleniem ścian w gruncie oraz ponad gruntem wraz z wykonaniem elewacji, dociepleniu stropodachu, remoncie kominów i zadaszenia nad wejściem głównym do budynku tamtejszej szkoły.
Kompleksowa termomodernizacja obiektu przyczyni się do znacznego obniżenia zapotrzebowania na energię cieplną potrzebną do jego ogrzania, co bezpośrednio przełoży się na spadek kosztów utrzymania obiektu. Ponadto dodatkowym efektem inwestycji na być ograniczenie emisji szkodliwych substancji do środowiska oraz znaczna poprawa estetyki budynku.
Gmina złożyła wniosek do dofinansowanie inwestycji do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: III Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie: 3.2. Efektywność energetyczna, Poddziałanie: 3.2.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, Cel tematyczny: 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach, Priorytet inwestycyjny: 4c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym.

Szkoła w Olszance