Komisarz wyborczy zwołał sesje inauguracyjne rad gmin, miast i powiatu

0

Obecna kadencja organów stanowiących i kontrolnych w samorządach kończy się 16 listopada 2018 roku. Pierwsze sesje nowo wybranych rad muszą się odbyć w ciągu 7 dni po upływie tego terminu. Oznacza to, że nowe rady spotkają się między 17 a 23 listopada.


Komisarz wyborczy zwołał już sesje inauguracyjne dla wszystkich jednostek w powiecie brzeskim. W Lewinie Brzeskim i Skarbimierzu odbędą się one 19 listopada o godz. 10:00. Dzień później (20.11) o godz. 10:00 przeprowadzone zostaną w Olszance i Brzegu. W Grodkowie – 21 listopada o godz. 10:00, w Lubszy – 22 listopada o godz. 12:00, z kolei Rada Powiatu Brzeskiego nowej kadencji spotka się 22 listopada o godz. 10:00.

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”

Komisarz wyborczy nie tylko wyznacza termin i zwołuje pierwsze sesje, ale także ustala porządek obrad. Powinien on obejmować m.in.: złożenie ślubowania przez radnych, wybór komisji skrutacyjnej (która przeprowadzi wybór przewodniczącego rady), wybór przewodniczącego rady i jego zastępców (prezydium rady).

Po wyczerpaniu porządku obrad ustalonego przez komisarza, ale jeszcze przed zamknięciem sesji inauguracyjnej, rada może bezwzględną większością głosów podjąć decyzję o zmianie porządku obrad i wprowadzić do niego dodatkowe punkty, np. wybór komisji stałych rady (Komisji Oświaty, Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia, Komisji Budżetowej, Komisji Komunalnej, Komisji Rewizyjnej).

Należy dodać, że pierwszą sesję – do czasu wyboru przewodniczącego – prowadzi radny najstarszy wiekiem, tzw. przewodniczący senior. Jeśli taka osoba nie wyrazi zgody, wówczas obrady poprowadzi kolejny pod względem wieku nowo wybrany radny.