Wykonawca chce zejść z budowy. Czy wyczekiwany przez mieszkańców Skarbimierza nowy dom kultury powstanie?

0
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Wykonawca sztandarowej w tej kadencji inwestycji w Skarbimierzu, czyli budowy budynku Centrum Kultury wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz zagospodarowaniem terenu, w piśmie z dnia 4 kwietnia poinformował władze gminy Skarbimierz o tzw. odstąpieniu od umowy z winy zamawiającego. Wykonawca żąda też od gminy zapłaty kary umownej w wysokości prawie 1,4 miliona złotych. Co dalej stanie się z tak oczekiwaną przez mieszkańców Skarbimierza inwestycją?

4 kwietnia zarząd firmy PB BAUMAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. powiadomił urząd gminy Skarbimierz i wójta Pulita o tzw. odstąpieniu od umowy z winy zamawiającego.
W piśmie skierowanym do gminy i wójta Pulita wykonawca podkreśla, że od miesięcy próbuje uzyskać od zamawiającego [red: od gminy] różne decyzje dotyczące sposobu wykonywania robót, zakresu robót, usunięcia wad dokumentacji projektowej, czy wreszcie decyzji do zlecenia jemu albo osobie trzeciej lub samodzielnego wykonania przez zamawiającego – robót dodatkowych niezbędnych do wykonania umowy.
Spółka wykonująca inwestycję podnosi też kwestię zapłaty wynagrodzenia za wykonane zgodnie z dokumentacją i wytycznymi, jakie wyznaczył zamawiający roboty budowlane.

Reklama - ciąg dalszy wpisu poniżej
Reklama
Reklama

– Wykonawca wielokrotnie wzywał Zamawiającego do współdziałania przy wykonywaniu Umowy – wyznaczając Zamawiającemu odpowiednie terminy do prawidłowej realizacji kontraktu. Wszystkie te pisma były przez Zamawiającego ignorowane – Zamawiający nie podejmował żadnych merytorycznych działań. Mimo braku współdziałania ze strony Zamawiającego, Wykonawca nadal próbował prawidłowo wykonywać swoje obowiązki i prowadzić prace budowlane – na tyle, na ile było to możliwe – bez odpowiedniego współdziałania Zamawiającego i bez wykonania przez Zamawiającego (lub zlecenia Wykonawcy albo osobie trzeciej) – prac dodatkowych nie objętych Umową, a niezbędnych do wykonania Umowy. – czytamy w piśmie wysłanym do gminy i wójta Pulita przez PB BAUMAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K.
Wykonawca jednocześnie wystawił notę obciążającą gminę Skarbimierz, w której naliczył karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z wyłącznej winy zamawiającego 10% wynagrodzenia brutto całej umowy (13 765 688,86 zł), co na dzień złożenia pisma wynosi 1 376 568,89 zł.
W związku z pismem wykonawcy o odstąpieniu od umowy zapytaliśmy wójta Pulita, co dalej z tak szumnie wcześniej zapowiadaną inwestycją? Czy jest zagrożona i czy w ogóle powstanie? Poniżej nasze pytania i cała odpowiedź wójta Pulita

Pytania redakcji

  1. W piśmie z dnia 4-04-2024 r. firma PB BAUMAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. poinformowała o odstąpieniu od umowy z winy zamawiającego. Proszę o komentarz do tego pisma i zawartego w nim uzasadnienia.
  2. Proszę o podanie, jakich płatności dokonała Gmina Skarbimierz (zamawiający) do tej pory z tytułu wykonanych robót przez firmę PB BAUMAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K.
  3. Jakie decyzję po odstąpieniu od umowy przez firmę PB BAUMAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. podejmie wójt Andrzej Pulit?
  4. Czy według wójta Pulita jest zagrożone wykonanie całej inwestycji?

Odpowiedź wójta Pulita

Pełnomocnictwo do zawierania umowy i zarządzania mieniem pełni zastępca wójta gminy. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego prowadzą nadzór techniczny i rozliczenia finansowe. Inspektor ogólnobudowlany koordynujący inwestycje powiadamiał zastępcę wójta o zaawansowaniu robót i opóźnieniach wykonawcy w realizacji budowy domu kultury. Wykonawca inwestycji mając braki kadrowe często odmawiał wykonania poleceń inspektora nadzoru inwestorskiego. Już latem 2023 roku wykonawca domagał się zmiany warunków przetargu z naruszeniem ustawy prawo zamówień publicznych, bo na kwotę przekraczającą 15% zamówienia publicznego. Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych taka zmiana warunków wymaga ogłoszenia nowego przetargu. Przy udziale prawników doszło do obustronnego zaniechania części umowy, aby wykonawca mógł dotrzymać terminu wykonania umowy. W sytuacji wystąpienia złych warunków pogodowych i innych utrudnień były sporządzane protokoły konieczności, co jest dopuszczane prawem. Jednakże ze względu na braki kadrowe wykonawca wystąpił o zmianę terminu wykonania zadania. Po upływie terminu wykonania gmina za opóźnienie nałożyła kary umowne. Firma w odwecie zagroziła zejściem z placu budowy i podniesieniem żądań o wynagrodzenie za roboty, które obustronnie wcześniej zostały zaniechane. Gmina zapłaciła wszystkie faktury w obowiązujących terminach i nie ma żadnych zaległości. W przypadku opuszczenia budowy przez wykonawcę zgodnie z zapisami umowy gmina naliczy 10% kary umownej. Zdziwienie budzi fakt, że w sposób niedopuszczalny wykonawca upublicznił nienależne żądania nieakceptowane przez inspektora nadzoru budowlanego, aby stały się one elementem brudnej gry wyborczej.
Wójt Gminy Skarbimierz
Andrzej Pulit

Pismo wykonawcy

PB BAUMAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K.

Dnia 4 kwietnia 2024 r.

GMINA SKARBIMIERZ ul. Parkowa 12 Skarbimierz- Osiedle, 49-318 Skarbimierz

Pismo nr: CK-Skarbimierz/04/2024 Dotyczy: Budowa budynku Centrum Kultury wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Skarbimierz-Osiedle przy ul. Akacjowej na dz. Nr 19/55 i 167/13

ODSTĄPIENIE OD UMOWY Z WINY ZAMAWIAJĄCEGO

Szanowni Państwo, z uwagi na to, że od miesięcy próbujemy uzyskać Państwa różne decyzje dotyczące sposobu wykonywania robót, zakresu robót, usunięcia wad dokumentacji projektowej, czy wreszcie decyzji do zlecenia nam albo osobie trzeciej lub samodzielnego wykonania przez Zamawiającego – robót dodatkowych niezbędnych do wykonania Umowy, a także zapłaty wynagrodzenia za wykonane zgodnie z dokumentacją i Państwa wytycznymi roboty budowlane — w oparciu o przepisy art. 491 kodeksu cywilnego oraz powołując się na bezskuteczny upływ dodatkowego terminu, który został wyznaczony pod rygorem odstąpienia od Umowy w poprzednich pismach Wykonawcy, w tym w ostatnim piśmie Wykonawcy z dnia 25.03.2024 r. niniejszym oświadczamy, że PB BAUMAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. odstępuje od Umowy zawartej dnia 8 września 2022 roku nr RI.271.13.2022.R. z winy Zamawiającego w części, która nie dotyczy robót już wykonanych.

Wykonawca wielokrotnie wzywał Zamawiającego do współdziałania przy wykonywaniu Umowy —wyznaczając Zamawiającemu odpowiednie terminy do prawidłowej realizacji kontraktu. Wszystkie te pisma były przez Zamawiającego ignorowane — Zamawiający nie podejmował żadnych merytorycznych działań.

Mimo braku współdziałania ze strony Zamawiającego Wykonawca nadal próbował prawidłowo wykonywać swoje obowiązki i prowadzić prace budowlane — na tyle, na ile było to możliwe — bez odpowiedniego współdziałania Zamawiającego i bez wykonania przez Zamawiającego (lub zlecenia Wykonawcy albo osobie trzeciej) — prac dodatkowych nie objętych Umową a niezbędnych do wykonania Umowy.

Pismem z dnia 25.03.2024 r. Wykonawca wezwał Zamawiającego do rozwiązania wszystkich kwestii tamże opisanych oraz które zostały opisane w poprzedniej korespondencji, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Pisma, pod rygorem odstąpienia od Umowy, a w tym do:

1. doprecyzowania dokumentacji projektowej i wskazania korzystnego dla Zamawiającego sposobu realizacji Umowy, zgodnie z jej treścią. W dokumentacji projektowej brak jest zamówienia na dostawę gruntu do budowy nasypów pod warstwy konstrukcyjne tarasu, kaskady wodnej, chodników przy kaskadzie i wokół budynku. Dokładny opis uchybień Zamawiającego został przedstawiony
w Piśmie Wykonawcy ad 1.

2. doprecyzowania dokumentacji projektowej i wskazania korzystnego dla Zamawiającego sposobu realizacji Umowy — zgodnie z jej treścią. W dokumentacji projektowej brak zamówienia na dostawę i montaż drzwi D12s rozwieranych zamiast D12 przesuwnych. Dokładny opis uchybień Zamawiającego został przedstawiony w Piśmie Wykonawcy. Do dnia dzisiejszego Zamawiający nie zaakceptował kosztorysu robót wzajemnych dostarczonego przez Wykonawcę.

3. doprecyzowania dokumentacji projektowej i wskazania korzystnego dla Zamawiającego sposobu realizacji Umowy, zgodnie z jej treścią, poprzez doprecyzowanie (ograniczenie) zakresu robót oraz rozliczenia kosztów wykonanych robót i zakupionych materiałów. Dokładny opis uchybień Zamawiającego został przedstawiony w Piśmie Wykonawcy w punkcie ad 3. Do dnia dzisiejszego Zamawiający nie doprecyzował dokumentacji ani nie zapłacił należności Wykonawcy,

4. należytego wykonywania Umowy, tj. zapłaty za faktycznie (zgodnie z obmiarem) wykonane roboty związanych z likwidacją istniejącego zbiornika wodnego. Zasypanie zbiornika wymagało zakupu i dostarczenia materiału z odległości większej od 1 km. Wykonawca zakupił i dostarczył ten materiał w ilości 15 927 m3, co zostało potwierdzone w protokole z rozliczenia robót oraz w protokole z Rady Budowy nr 18. Dokładny opis uchybień Zamawiającego został przedstawiony w Piśmie Wykonawcy. Wartość robót dodatkowych wykonanych przez Wykonawcę, polegających na zasypaniu istniejącego zbiornika wynosi 3 342 147,55 zł netto oraz zostało to ustalone zgodnie z kosztorysem opracowanym na podstawie uzgodnionego sposobu wyceny robót dodatkowych na Radzie Budowy nr 17 w dniu 22.05.2023 r. Do dnia dzisiejszego Zamawiający nie rozliczył wykonanych robót;

5. należytego wykonywania Umowy — dostarczenia prawidłowo sporządzonej dokumentacji umownej (protokoły konieczności oraz aneks do umowy), a przede wszystkim zapłaty za faktycznie (zgodnie z obmiarem) wykonane roboty, związane z rozbiórką i utylizacją nawierzchni asfaltowej boiska oraz dostawą i montażem odwodnień liniowych, a także pompowania wody — na łączną kwotę 138 555,89 zł. Dokładny opis uchybień Zamawiającego został przedstawiony w Piśmie Wykonawcy — Ad 5. Do dnia dzisiejszego Zamawiający nie podjął żadnych czynności w tym zakresie;

6. należytego wykonywania Umowy — zapłaty kwoty 108 868,44 zł netto za faktycznie (zgodnie z obmiarem) wykonane roboty, polegające na dodatkowej wycince drzew. Dokładny opis uchybień Zamawiającego został przedstawiony w Piśmie Wykonawcy — ad 6. Do dnia dzisiejszego Zamawiający nie rozliczył wykonanych robót wg przedstawionych obmiarów, do których nie miał uwag;  

7. należytego wykonywania Umowy — zapłaty za faktycznie (zgodnie z obmiarem) wykonane roboty, tj. kosztów ładowarki teleskopowej niezbędnej do wykonywania ścian oraz elementów żelbetowych od piwnicy aż do piętra. Wykonawca prowadził wskazane powyżej roboty (ściany i elementy żelbetowe) w okresie od 16.11.2022 r. do 21.04.2023 r., tj. przez 5,5 miesiąca, a nie 1,5 miesiąca jak założono w przedmiarze. Wobec tego należy rozliczyć prace faktycznie wykonane (zgodnie z obmiarem) a nie planowane (przedmiar). Dokładny opis uchybień Zamawiającego został przedstawiony w Piśmie Wykonawcy — ad 7, żądając zapłaty kwoty 69 374,94 zł netto. Do dnia dzisiejszego Zamawiający nie rozliczył wykonanych robót;

8. należytego wykonywania Umowy — zapłaty, za faktycznie (zgodnie z obmiarem) – wykonane roboty ziemne zgodnie z Umową oraz ustaleniami z Rady Budowy nr 20 z dnia 24.10.2023 r. (różnicy ilości pomiędzy operatem geodezyjnym 28/SKAR/BAUMAR a operatem 30/SKAR/BAUMAR). Pomimo, iż Wykonawca dostarczył dodatkowe dokumenty uzasadniające w dniu 09.11.2023 r., to Zamawiający w dalszym ciągu nie rozliczył robót zgodnie z Umową. Nierozliczona pozostaje objętość wykopu zgodna z geodezyjnym operatem robót nr 28/SKAR/BAUMAR wynosząca 527,30 m3 wykopu oraz 417,70 m3 nasypu. Wartość nierozliczonych prac wynosi 52 023,07 PLN netto. Dokładny opis uchybień Zamawiającego został przedstawiony w Piśmie Wykonawcy. Do dnia dzisiejszego Zamawiający nie rozliczył wykonanych robót;

9. należytego wykonywania Umowy — poprawienia dokumentacji projektowej, dostarczenia prawidłowych, podpisanych przez Projektanta rysunków i szczegółowego opisu robót niezbędnych do wykonania. W dokumentacji projektowej brak jest rozwiązania technicznego na wykonanie sufitów podwieszonych z płyt GKF z odpornością ogniową E115 w pomieszczeniach 1.1, 1.2, 1.3 i 1.4 na drodze ewakuacyjnej budynku. Dokładny opis uchybień Zamawiającego został przedstawiony w Piśmie Wykonawcy. Do dnia dzisiejszego, nie dostarczono jednoznacznego i zrozumiałego stanowiska Zamawiającego dotyczącego wykonania sufitów podwieszonych w pomieszczeniach 1.1, 1.2, 1.3 i 1.4.

10. należytego wykonywania Umowy — zapłaty za faktycznie (zgodnie z obmiarem) wykonane roboty, związane z profilowaniem oraz korytowaniem podłoża pod ułożenie podbudowy z kruszywa. Dokładny opis uchybień Zamawiającego został przedstawiony w Piśmie Wykonawcy — ad 10 Wartość nierozliczonych prac na dzień 22.03.2024 r. wynosi 23 440,12 PLN netto (367,4 m3 x 63,80 PLN/m3). Wykonawca w dniu 19.01.2024 r. drogą komunikacji mailowej dostarczył Zamawiającemu swoje stanowisko, dotyczące prawidłowego rozliczenia przedmiotowych robót, lecz Zamawiający do dnia dzisiejszego robót tych nie rozliczył;

11.należytego wykonywania Umowy — poprawienia dokumentacji projektowej, dostarczenia prawidłowych, podpisanych przez Projektanta rysunków i szczegółowego opisu robót niezbędnych do wykonania. Na rysunku brak jest urządzeń zapewniających dostęp do pomieszczeń poddasza takich jak np. schody, drabina. W związku z powyższym, Wykonawca w dniu 21.12.2023 r. drogą komunikacji mailowej powiadomił Zamawiającego, iż brak jest rozwiązania technicznego umożlwiającego zapewnienie dostępu na poddasze budynku, w którym znajduje się przestrzeń techniczna. Dokładny opis uchybień Zamawiającego został przedstawiony w Piśmie Wykonawcy —ad 11. Do dnia dzisiejszego Zamawiający nie dostarczył Wykonawcy rozwiązania technicznego na zapewnienie dostępu do pomieszczeń technicznych poddasza;

12.należytego wykonywania Umowy – poprawienia dokumentacji projektowej, dostarczenia prawidłowych, podpisanych przez Projektanta rysunków i szczegółowego opisu robót niezbędnych do wykonania. Wykonawca drogą komunikacji mailowej kilkukrotnie powiadamiał Zamawiającego o problemie braku w dokumentacji projektowej rozwiązania technicznego dotyczącego szczegółu połączenia systemu SAP (System Alarmu Pożarowego) z urządzaniami na obiekcie, którymi system SAP miałby sterować oraz o dalszych brakach w dokumentacji projektowej w zakresie podpisów rzeczoznawców ds. przeciwpożarowych oraz innych brakach w Przedmiarze Robót. Dokładny opis uchybień Zamawiającego został przedstawiony w Piśmie Wykonawcy — ad 12. Do dziś Zamawiający nie dostarczył Wykonawcy brakujących danych oraz dokumentów w dokumentacji projektowej.

Do dnia odstąpienia od Umowy, mimo upływu wyznaczonego terminu — Zamawiający nie ustosunkował się w żaden sposób do żądań Wykonawcy. Przeciwnie, doręczonym w dniu 02.04.2024 roku pismem — Zamawiający bez podania jakichkolwiek argumentów — jednostronnie wyznaczył Wykonawcy dodatkowy termin do wykonania umowy pod rygorem odstąpienia. Jednocześnie w mediach i na posiedzeniach Rady Gminy Zamawiający udziela nieprawdziwych informacji o opóźnieniach Wykonawcy i naliczaniu Wykonawcy z tego tytułu kar umownych.

Wykonawca niniejszym oświadcza, że z wyłącznej winy Zamawiającego od Umowy w części, która nie dotyczy robót już wykonanych — odstępuje. Opis zakresu prac pozostających do wykonania stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Wykonawca niniejszym oświadcza, że nalicza Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od Umowy z wyłącznej winy Zamawiającego — w kwocie zgodnej z § 12 ust. 1 pkt 2 Umowy — tj. 10% wynagrodzenia brutto (13 765 688,86 zł) — co na dzień złożenia niniejszego pisma wynosi 1 376 568,89 zł.

Kwotę powyższą należy uiścić na rachunek Wykonawcy numer 81 1050 1504 1000 0090 3102 9870 w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma pod rygorem skierowania sprawy na drogę sądową, a także zawiadomienia organów nadzoru i kontroli gospodarki finansowej (RIO).

Wychodząc naprzeciw obowiązkom wskazanym w § 13 ust. 6 Urnowy, Wykonawca niniejszym:

1) oświadcza, że wszelkie roboty zostały w dniu dzisiejszym przerwane i zostaną zabezpieczone do czasu przekazania ich Zamawiającemu do 7 dni;

2) zgłasza Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru gotowość do rozpoczęcia inwentaryzacji w dniu 05.04.2024 r. o godzinie 10:00. na terenie budowy. Wykonawca prosi o potwierdzenie tego terminu lub wskazanie innego, który umożliwi dotrzymanie 7-mio dniowego terminu na wykonanie inwentaryzacji wraz ze sporządzeniem i podpisaniem protokołu;

3) zgłasza inspektorowi Nadzoru gotowość do odbioru robót przerwanych;

4) oczekuje od Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru uzgodnienia z Wykonawcą zakresu wykonania robót zabezpieczających w dniu 05.04.2024 r.;

5) wzywa Zamawiającego do zapłaty za roboty wykonane oraz materiały dostarczone do dnia odstąpienia na podstawie protokołu odbioru częściowego, który zostanie sporządzony po dokonaniu inwentaryzacji;

6) w załączeniu przekazuje projekt protokołu inwentaryzacyjnego robót budowlanych na dzień odstąpienia.

Załączniki:

1) Opis zakresu prac pozostających do wykonania;

2) Nota obciążeniowa z tytułu kary umownej;

3) Projekt protokołu inwentaryzacyjnego.

Reklama
Reklama
Reklama