XXII Sesja Rady Gminy Olszanka

0

15 grudnia 2016 roku odbyła się XXII Sesja Rady Gminy Olszanka, której głównym tematem było uchwalenie budżetu Gminy Olszanka na 2017 rok.


W pierwszej części obrad Rada Gminy Olszanka wysłuchała informację Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej, informacji Przewodniczącej Rady Gminy oraz Przewodniczących Stałych Komisji.

Następnie przystąpiono do procedury związanej z uchwaleniem budżetu Gminy Olszanka na rok 2017. Skarbnik Gminy przedstawiła uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby w Opolu opiniujące pozytywnie projekt przyszłorocznego budżetu gminy. Rada wysłuchała pozytywnej opinii Komisji Finansów, Budżetu i Planu na temat projektu budżetu. Pani Wójt przedstawiła autopoprawkę do przedłożonego projektu budżetu. Następnie przystąpiono do uchwalenia budżetu na 2017 rok, który Radni przyjęli jednogłośnie. Tym samym stosunkiem głosów Rada Gminy przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Olszanka na lata 2017-2030.

Realizując dalsze punkty porządku przyjęto ostatnią w tym roku uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok jak również uchwały: w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych w których zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, funkcjonujących na terenie Gminy Olszanka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/261/2013 w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania problemów Społecznych na lata 2014-2020.

Następnie Rada Gminy wysłuchała zapytań Radnych jak i Sołtysów, na które na bieżąco udzielała odpowiedzi Wójt Gminy.

Po sprawach różnych Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XXII Sesji i zaprosiła wszystkich na spotkanie Świąteczno – Noworoczne.

Spotkanie uświetniło przedstawienie jasełkowe przygotowane przez przedszkolaków Publicznego Zespołu Szkolnego Przedszkolnego w Przylesiu.

Kiedy artystyczna część dobiegła końca, wszyscy występujący otrzymali gromkie brawa, które były wyrazem uznania publiczności za piękne przedstawienie. Występ był niesamowitym przeżyciem zarówna dla aktorów, jak i dla gości.

Przewodnicząca Rady – Pani Wanda Galant wraz z Wójtem Gminy – Panią Anetą Rabczewską podziękowały małym artystom wręczając upominek słodkości.

Pani Wójt wraz z Przewodniczącą Rady złożyły Radny, Sołtysom, zaproszonym gościom życzenia w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2017.