Gmina Grodków w obliczu koronawirusa chce pomóc lokalnym przedsiębiorcom

0

W obecnej sytuacji wielu przedsiębiorców będzie odczuwało wiele niedogodności spowodowanych pandemią koronawirusa. Najbardziej zagrożone brakiem ciągłości pracy są małe przedsiębiorstwa. Z tego powodu wielu włodarzy miast stara się obniżyć zobowiązania w lokalnych opłatach.


W tej sytuacji burmistrz Grodkowa podaje rękę do lokalnych przedsiębiorców, których działalność została znacznie osłabiona przez koronawirusa. Przedsiębiorcy mogą liczyć na: „ulgi w zapłacie podatków na rzecz Gminy Grodków (odroczenia terminu płatności podatku oraz zaległości podatkowej, rozłożenia na raty podatku bądź zaległości podatkowej, częściowego lub całkowitego umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami) oraz ulgi w zapłacie czynszu, jeżeli są najemcami gminnych lokali użytkowych w formie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności lub umorzenia należności czynszowych” – czytamy na Facebooku Urzędu Gminy Grodków

Aby uzyskać ulgę należy złożyć wniosek, który dostępny jest na stronie Urzędu Gminy Grodków LINK. Przedsiębiorcy w oświadczeniu powinni dołączyć: 1. oświadczenie o uzyskaniu lub nieuzyskaniu pomocy de minimis, 2. formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis, 3. sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych (zestawienie przychodów i rozchodów), 4. dokumenty finansowe za I kwartał. 2020 r. lub inne dokumenty obrazujące utratę płynności finansowej, 5. oświadczenie majątkowe w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Wniosek można złożyć w formie elektronicznej przez skrzynkę podawczą ePUAP, pisemnie za pomocą operatora pocztowego lub wrzucić do umieszczonej na czas epidemii skrzynki pocztowej, znajdującej się przy głównych drzwiach wejściowych Urzędu Miejskiego w Grodkowie, w zaklejonej kopercie opatrzonej danymi wnioskodawcy.

Informacje telefoniczne:
– dot. ulgi w zapłacie podatków: 77 40 40 328 lub 77 40 40
– dot. ulgi w zapłacie czynszu: 77 40 40 332