Nowa Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda” znacznie ograniczyła przywileje członkom zarządu spółdzielni

0
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Radny Krzysztof Grabowiecki, który od niedawna sprawuje funkcję szefa Rady Nadzorczej SM „Zgoda” w swoim liście informuje czytelników o pierwszych działaniach nowej rady. Radny Grabowiecki oraz członkowie nowej rady nadzorczej na ostatnim posiedzeniu uchwalili, między innymi: obniżki stawek wynagrodzeń i zasady naliczania dodatku dla zarządu spółdzielni oraz zlikwidowali nagrody jubileuszowe i roczną.

Na posiedzeniu w dniu 22 sierpnia 2023 roku rada nadzorcza przyjęła uchwałę wprowadzającą nowe regulacje w zakresie wynagradzania członków zarządu tj. prezesa, wiceprezesa oraz głównego księgowego spółdzielni mieszkaniowej „Zgoda”.
W dotychczas obowiązujących zasadach wynagradzania zarządu wprowadzono następujące zmiany.

Reklama - ciąg dalszy wpisu poniżej
Reklama

Członkowie zarządu nie będą już otrzymywać nagrody rocznej

Dotychczas mogli ją otrzymać za zgodą rady, mimo że oprócz tej nagrody otrzymać mogą premie kwartalne. Rada podjęła decyzję, że członkowie zarządu i główny księgowy nie będą też otrzymywać nagród jubileuszowych. Według dotychczas obowiązujących zasad członkowie zarządu spółdzielni mogli liczyć na nagrody jubileuszowe odpowiednio:
1) za 15 letnią pracę w wysokości 50% miesięcznego wynagrodzenia,
2) za 20 letnią pracę w wysokości 100% miesięcznego wynagrodzenia,
3) za 25 letnią pracę w wysokości 150% miesięcznego wynagrodzenia,
4) za 30 letnią pracę w wysokości 200% miesięcznego wynagrodzenia,
5) za 35 letnią pracę w wysokości 250% miesięcznego wynagrodzenia,
6) za 40 letnią pracę w wysokości 300% miesięcznego wynagrodzenia,
7) za 45 letnią pracę i każde następne 5 lat pracy w wysokości 350% miesięcznego wynagrodzenia.
Do stażu pracy wliczano każdy rok pracy w Spółdzielni. Liczy się on jako jeden rok pracy, natomiast każdy rok pracy poza Spółdzielnią liczono jak pół roku pracy. Obecna Rada nadzorcza usunęła te zapisy. Członkowie zarządu nie będą otrzymywać nagród jubileuszowych.

Niższe odprawy emerytalno – renotwe

Kolejna zmiana dotyczyła odpraw emerytalno -rentowych. Obowiązujące jeszcze kilka dni temu zasady wynagradzania dawały członkowi zarządu, głównemu księgowemu i z-cy głównego księgowego prawo do odprawy pieniężnej w razie rozwiązania stosunku pracy w związku z nabyciem przez niego prawa do emerytury lub renty w następującej wysokości: do 15 lat pracy – 100% wynagrodzenia, po 15 latach pracy – 150% wynagrodzenia, po 20 latach pracy – 200% wynagrodzenia, po 25 latach pracy – 250% wynagrodzenia, po 30 latach pracy – 300% wynagrodzenia, po 35 latach pracy – 350 % wynagrodzenia, po 40 latach pracy – 400% wynagrodzenia.
Wprowadzone nowe zasady ograniczyły wysokość odprawy emerytalno-rentowej do wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia, co jest zgodne z obowiązującym Kodeksem pracy – art. 92.
Ograniczono też wysokość odprawy pośmiertnej. Dotychczas w razie śmierci członka Zarządu, głównego księgowego lub z-cy głównego księgowego w czasie trwania stosunku pracy rodzinie przysługiwała odprawa pośmiertna w wysokości od jednej do sześciu pensji. Obecnie wprowadzono regulację, zgodną z Kodeksem pracy, że odprawa ta bez względu na ilość przepracowanych lat będzie stanowić jednomiesięczne wynagrodzenie.

Obniżono maksymalne stawki wynagrodzenia oraz zasady naliczania dodatku funkcyjnego

Rada nadzorcza obniżyła też maksymalne stawki w najwyższych grupach zaszeregowania. W XIX grupie zaszeregowania stawkę maksymalną obniżono z 9000 zł na 8000 zł, natomiast w XX grupie zaszeregowania stawkę maksymalną obniżono z 12.000 zł na 10.000 zł. Są to maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego, jakie może otrzymać odpowiednio wiceprezes i prezes spółdzielni bez dodatku funkcyjnego.
Nowa rada nadzorcza SM „Zgoda” zmieniła też regulację dotyczące dodatku funkcyjnego dla członków zarządu. Według dotychczas obowiązujących zasad, dodatek funkcyjny był obliczany procentowo od minimalnego wynagrodzenia, a jego wysokość rosła wraz ze wzrostem pensji minimalnej.
Uważam, że ten zapis był krzywdzący dla pozostałych pracowników spółdzielni, których pensja nie rosła automatycznie wraz ze wzrostem płacy minimalnej, natomiast członkom zarządu i kierownikom działów spółdzielni pensja wzrastała automatycznie. Ten zapis zmieniliśmy. Nie dość, że płace członków zarządu są znacznie wyższe niż pozostałych pracowników – to jeszcze takie zapisy stawiały ich w uprzywilejowanej pozycji w stosunku do pozostałych. To był jeden z argumentów, aby zmienić sposób wyliczania dodatku funkcyjnego. Po zmianach są to kwoty określone w złotych „od – do”, a zmiany dodatku funkcyjnego może dokonać tylko rada nadzorcza w drodze uchwały. Nie będzie on już wzrastał automatycznie.

Za wprowadzeniem powyższych zmian głosowało siedmiu z dziewięciu członków rady nadzorczej (Danuta Strzelbicka, Tadeusz Kruk, Jan Synowiecki, Ewa Michalak, Sylwia Czuba, Bogusław Lisowski, Krzysztof Grabowiecki). Wstrzymali się od głosu Andrzej Jędrzejko i Mirosław Czoppa.

Na kolejnym posiedzeniu we wrześniu Rada Nadzorcza zajmie się m. in . zmianą regulaminu funduszu remontowego oraz proponowanymi zmianami w statucie spółdzielni.

Radny Krzysztof Grabowiecki

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama