W obronie brzeskiego Sądu

0
sad.jpg

Zwracamy się do Pana Ministra w sprawie reformy struktury organizacyjnej sądów rejonowych,  z prośbą o rozważenie argumentacji strony samorządowej i społecznej, które docierają do naszych biur poselskich.

Brzeg, dnia 08.02.2012 r.

Jacek Protasiewicz
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Janina Okrągły
Posłanka na Sejm RP

Szanowny Pan
Jarosław Gowin
Minister Sprawiedliwości

Zwracamy się do Pana Ministra w sprawie reformy struktury organizacyjnej sądów rejonowych,  z prośbą o rozważenie argumentacji strony samorządowej i społecznej, które docierają do naszych biur poselskich.
Przedstawiany przez Ministra Sprawiedliwości projekt rozporządzenia w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych, utworzenia wydziałów w niektórych sądach rejonowych oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości wywołał falę dyskusji, w tym na Opolszczyźnie.  (…) Samorządy i społeczność lokalna dostrzegają potrzebę zmian struktury organizacyjnej  wielu sądów, ale też wskazują  na takie sposoby rozwiązań, które uwzględniając zwiększenie efektywności pracy sądów pozwalają również uwzględnić lokalne uwarunkowania komunikacyjne i społeczne oraz szerokie potrzeby wspólnot lokalnych .
W niniejszym piśmie chcielibyśmy  zwrócić uwagę Pana Ministra na planowane zniesienie Sądu Rejonowego w Brzegu i utworzenie w jego miejsce Wydziałów Zamiejscowych Sądu Rejonowego w Nysie. W szczególności pragniemy podnieść trzy kluczowe argumenty, które przemawiają za rozważeniem innego rozwiązania organizacyjnego. Oto one:
1. Postępująca likwidacja połączeń kolejowych miedzy Brzegiem i Nysą oraz znaczna odległość obu miast utrudni mieszkańcom gmin Powiatu Brzeskiego właściwy kontakt z Sądem Rejonowym oraz wydziałami (komórkami), które będą tam zlokalizowane, zwłaszcza, że to społeczność stosunkowo mało zasobna, a dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i finansowej wzrastające koszty komunikacyjne będą tworzyły znaczną barierę w dostępności do Sądu.
2. Likwidacja Zespołu Kuratorów Sądowych w tak trudnym czasie i przy tak dużej liczbie potrzeb może wpłynąć na intensyfikację  problemów społecznych w lokalnych środowiskach wymagających opieki i nadzoru kuratorskiego.
3. Gmina miejsko-wiejska Grodków (ok 20.000 mieszkańców), leżąca w Powiecie Brzeskim podlega obecnie pod Sąd Rejonowy w Nysie. Mieszkańcy Powiatu Brzeskiego z terenu gminy Grodków chcąc załatwić sprawy własności nieruchomości zmuszeni są obecnie jechać do Nysy do Wydziału Ksiąg Wieczystych (25 km), a następnie muszą jadąc ponownie przez Grodków pojechać do Brzegu (52 km), by po załatwieniu spraw w Starostwie Powiatowym w Brzegu wrócić do Grodkowa. Uciążliwość obecnego rozwiązania ( konieczna podróż ponad 100 km) przemawia za przyłączeniem jurysdykcji sądowej dla gminy Grodków pod właściwy powiat Brzeg do którego należy ta gmina. Likwidacja sądu w Brzegu nie poprawi  uciążliwej sytuacji tysięcy mieszkańców gminy Grodków. 

Dlatego zwracamy się do Pana Ministra o rozważenie innej formuły zmiany organizacji sądownictwa rejonowego w tej części Województwa Opolskiego, która mogłaby polegać na:
1. pozostawieniu Sądu Rejonowego w Brzegu,
2. przeniesieniu właściwości Sądu  Rejonowego z Nysy do Brzegu,
3. dołączeniu gminy Niemodlin będącej w jurysdykcji Sądu Rejonowego w Opolu do Sądu Rejonowego w Brzegu. Dodać należy, że ewidentnym ograniczeniem możliwości Sądu Rejonowego w Opolu jest mała liczba sal sądowych przypadających na jednego sędziego, co prawdopodobnie  ma odbicie w  nie satysfakcjonującym wskaźniku opanowania spraw. Zaznaczamy przy tym, że odległość gminy Niemodlin do Brzegu jest taka sama, jak do Opola.
4. wprowadzenie takich zmian organizacyjnych, przy ewentualnym wzmocnieniu Sąd Rejonowy w Brzegu dodatkowymi 2-3 etatami, pozwoliłoby z pewnością zoptymalizować wskaźniki pracy zarówno sądu w Brzegu, jak i w Nysie oraz Opolu.

Uważamy, że propozycja powyższa jest zgodna z  kierunkiem  zmian organizacyjnych zwiększających obszar działania sądów rejonowych, a jednocześnie uwzględnia  lokalne uwarunkowania  gospodarcze, komunikacyjne i społeczne oraz stworzy poczucie większego bezpieczeństwa mieszkańców w dostępie do sądu.
Dlatego też zwracamy się do Pana Ministra o przychylne potraktowanie naszej propozycji, opartej o liczne konsultacje społeczne i środowiskowe

 

Jacek Protasiewicz
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Janina Okrągły
Posłanka na Sejm RP