Warunki i formy pomocy w programie Czyste Powietrze

0
czystepowietrze.gov.pl

Ogólnopolski program Czyste Powietrze, którego celem jest walka ze smogiem, oferuje nawet do 37 tys. zł dofinansowania na wymianę źródła ogrzewania lub termomodernizację. Dofinansowanie może przybrać dwie formy – dotacji lub dotacji na częściową spłatę pożyczki.

Aby skorzystać z programu, trzeba spełnić pewne warunki. Osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, muszą być właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, którego przeciętny dochód roczny nie przekracza 100 tys. zł (w przypadku dofinansowania podstawowego) lub miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym (starając się o dofinansowanie rozszerzone). Natomiast w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, przychód nie może być większy niż 30 minimalnych wynagrodzeń za pracę.

Od 15 maja przyjmowane są wnioski o dofinansowanie podstawowe. W najbliższym czasie ma zostać ogłoszony nabór także na dotacje rozszerzone, gdzie maksymalna kwota dofinansowania może wynieść nawet 37 tys. zł.
Obowiązują także warunki, które mogą wykluczyć z otrzymania dotacji. Nie otrzymamy dofinansowania na wymianę źródła ogrzewania lub termomodernizację budynków gospodarczych oraz takich, które są wykorzystywane wyłącznie sezonowo. Jeśli w danym budynku prowadzona jest firma, kwota dotacji zostaje zmniejszona proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej przez działalność gospodarczą. A jeśli firma zajmuje więcej niż 30% budynku, automatycznie wyklucza to możliwość otrzymania dofinansowania. Dotacja może także nie zostać udzielona, jeśli jej kwota jest niższa niż 3 tys. zł, chyba że obejmuje zakup i montaż źródła ciepła. Ostatnim czynnikiem jest korzystanie z innych programów. Wykluczeni będą beneficjenci Mój Smog. Natomiast jeśli korzystaliśmy z programu Mój Prąd, inwestycja w ramach Czystego Powietrza musi obejmować inny zakres działań.

Co, jeśli otrzymaliśmy już dotację, a inwestycja została zrealizowana? Przede wszystkim zobowiązujemy się do tego, że w danym budynku nie zostanie zainstalowane oraz wykorzystywane źródło ciepła na paliwa stałe o klasie niższej niż 5, a wszystkie zainstalowane oraz użytkowane urządzenia służące do celów ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody (w tym także kominki wykorzystywane na cele rekreacyjne) będą spełniać wymagania obowiązujących na terenie położenia budynku, aktów prawa miejscowego, w tym uchwał antysmogowych.

Dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Źródła (dostęp 23/06/2020):
czystepowietrze.gov.pl
gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze