Gmina Grodków wprowadziła nowe świadczenie finansowe dla rodziców wieloraczków. Po 1000 zł na każde dziecko

0
fot. archiwum

W środę (21.04), Rada Miejska Grodkowa przegłosowała nowe świadczenie finansowe dla rodziców. Mowa o „bonie opiekuńczym – wieloraczki”, z którego skorzystać będą mogli rodzice, którym urodziły się bliźniaki, trojaczki, itd. Wysokość bonu to 1000 złotych na każde dziecko, wypłacane jednorazowo. Znamy szczegóły uchwały.


Jeśli mowa o wieloraczkach, to należy przez to rozumieć dwójkę i więcej dzieci urodzonych podczas jednego porodu. Z myślą o tych najmłodszych mieszkańcach gminy, opracowano nowe świadczenie finansowe – bon opiekuńczy, który będzie wypłacany dla opiekunów faktycznych – matce, ojcu lub opiekunowi prawnemu. Ma on na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z opieką nad wieloraczkami.

  • „Wszyscy wiemy, jak wygląda obecnie sytuacja demograficzna i nasza inicjatywa jest próbą wyjścia naprzeciw rodzinom wielodzietnym. Uchwała dotyczy dzieci urodzonych w ciąży wielopłodowej, jednorazowo po 1000 zł na każde dziecko. Taka pomoc finansowa z pewnością przyda się tym rodzinom. Uchwała będzie obowiązywała jakby z mocą wsteczną, bo od 1 stycznia 2021 roku” – mówi Marek Antoniewicz, burmistrz Grodkowa.

    Jednym z warunków otrzymania świadczenie jest to, że miejscem zamieszkania wieloraczków w rozumieniu przepisów prawa cywilnego musi być gmina Grodków. Wysokość bonu to 1000 zł na każde dziecko urodzone z ciąży wielopłodowej. Aby je otrzymać należy – w terminie 12 miesięcy od porodu dzieci – złożyć odpowiedni wniosek. Powinien zawierać takie dane rodziców i wieloraczków, jak: imiona, nazwiska, adres zamieszkania, daty urodzenia oraz PESEL. Oprócz tego należy dołączyć także oświadczenie wnioskodawcy o zamieszkaniu dzieci na terenie Gminy Grodków, a także kserokopie aktów urodzenia dzieci. O wydanie bonu będą mogli się ubiegać rodzice wieloraczków urodzonych od 1. stycznia 2021 roku.

    Dodajmy, że bon będzie wypłacany na numer konta wskazany przez wnioskodawcę lub w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie. Celem ułatwienia składania wniosków o wydanie bonu, zgodnie z treścią uchwały, burmistrz Grodkowa opracuje wzór wniosku, który dostępny będzie w Urzędzie Miejskim w Grodkowie.

    Dodajmy, że treść uchwały weszła w życie z dniem uchwalenia. Wszelkie szczegóły znaleźć można na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Grodkowie – www.grodkow.pl.