Pomoc materialna dla uczniów z Gminy Lewin Brzeski

0
fot. funkydiva.pl / zdjęcie poglądowe

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim opublikował na swojej stronie internetowej komunikat burmistrza o możliwości ubiegania się o pomoc materialną dla uczniów. Można wnioskować o przyznanie stypendiów i zasiłków szkolnych.Pomoc przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. O finansowe wsparcie mogą ubiegać się także wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. Świadczenia pomocy materialnej przysługują również uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.


Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny.


Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów, w szczególności gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.


O stypendium szkolne można ubiegać się, jeśli spełnia się łącznie takie warunki jak: miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528 zł netto; uczeń zamieszkuje na terenie Gminy Lewin Brzeski.


Wnioski przyjmowane będą do 15. września 2020 roku, a w przypadku słuchaczy wymienionych wcześniej kolegiów, wnioski przyjmowane do 15. października 2020 roku.


Do wniosku należy dołączyć odpowiednio dokumenty potwierdzające dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku wystąpienia dochodu utraconego – z miesiąca złożenia wniosku.


Stypendia wypłacane będą na podstawie przedłożonych imiennych dokumentów potwierdzających poniesione wydatki. Wnioski o przyznanie stypendium dostępne są w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim ul. Rynek 26 pok. nr 1.


Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 77 424 66 36. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim (www.lewin-brzeski.pl) znaleźć można niezbędne załączniki w tym: wniosek o przyznanie stypendium, załączniki, wzory oświadczeń i informację o przetwarzaniu danych osobowych).