ZUS: pierwsze wnioski o świadczenie wspierające są niekompletne

0
fot. ZUS
Reklama
Materiał wyborczy KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
Materiał wyborczy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość
Materiał wyborczy KWW ŁĄCZY NAS BRZEG - GRZEGORZ CHRZANOWSKI

1 stycznia 2024 r. weszła w życie ustawa o świadczeniu wspierającym skierowana do osób z niepełnosprawnościami, które ukończyły 18 lat. Jego założeniem jest pomoc tym osobom w częściowym pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych. Niestety, Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że pierwsze wnioski jakie wpłynęły do Zakładu są niekompletne.


  • „Już w nowym roku ZUS zarejestrował 150 niewłaściwie wypełnionych wniosków o świadczenie wspierające. Osoba wnioskująca, oprócz danych identyfikacyjnych i adresowych musi zaznaczyć czy wojewódzki zespół do spraw orzekania
    o niepełnosprawności wydał decyzję o poziomie potrzeby wsparcia, a jeśli tak, to należy wpisać jej numer. Osoby wypełniające wniosek nie podają tego numeru, ponieważ WZON nie wydał jeszcze decyzji ustalającej poziom wsparcia o ile taki wniosek do zespołu wpłynął”
    – tłumaczy Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego,

Wysokość i prawo do świadczenia wspierającego są ustalane przez ZUS na podstawie wspomnianej decyzji wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, w której jest określony okres i poziom potrzeby wsparcia wyrażony w punktach.

  • „Trzeba trzymać się dwóch kroków. Najpierw złożyć do wojewódzkiego zespołu wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, a gdy ten wyda decyzję ostateczną w tej sprawie, osoba zainteresowana świadczeniem lub jej pełnomocnik mogą wypełniać i wysyłać do ZUS wniosek o przyznanie świadczenia wspierającego.
    W przeciwnym razie ZUS będzie zmuszony pozostawić wniosek bez rozpatrzenia”
    – podsumowuje Sebastian Szczurek.

Świadczenie wspierające jest wprowadzane w trzech etapach. Osoby, którym WZON określi potrzebę wsparcia na poziomie 87–100 pkt – mogą ubiegać się o nie od 2024 r., na poziomie 78–86 pkt – od 2025 r. Osoby, których poziom potrzeby wsparcia będzie oscylował w granicach 70–77 pkt, będą uprawnione do otrzymania świadczenia wspierającego od 2026 r.

Reklama - ciąg dalszy wpisu poniżej
Materiał wyborczy KWW ŁĄCZY NAS BRZEG - GRZEGORZ CHRZANOWSKI
Materiał wyborczy KWW Krzysztofa Grabowieckiego
Materiał wyborczy KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA

W innej sytuacji są osoby, które mają co najmniej 70 pkt, ponieważ będą one mogły uzyskać świadczenie wspierające od 2024 r., pod warunkiem, że po 31 grudnia 2023 r. opiekunom tych osób będzie przysługiwało prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna wypłacanego przez organ gminy.

Wniosek – tylko elektronicznie
Wniosek o świadczenie wspierające może złożyć osoba z niepełnosprawnością, jej pełnomocnik, bądź przedstawiciel ustawowy działający w imieniu osoby z niepełnosprawnością (np. opiekun prawny).

Wniosek można wypełnić i wysłać do ZUS wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem:

– Platformy Usług Elektronicznych ZUS

– bankowości elektronicznej lub jej aplikacji

– portalu Empatia

Od początku stycznia br. ZUS udostępnił na Platformie Usług Elektronicznych kreator do składania wniosku o świadczenie wspierające (dla osoby z niepełnosprawnością oraz dla pełnomocnika). Jeśli wniosek będzie zgłoszony za pomocą portali Empatia lub bankowości elektronicznej, a wnioskodawca nie ma profilu na PUE ZUS, to Zakład Ubezpieczeń Społecznych założy taki profil automatycznie na podstawie danych z wniosku.

Do wniosku o świadczenie wspierające nie trzeba załączać decyzji wydanej przez WZON. Wszystkie dane, które się w niej znajdują, ZUS otrzyma z Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzeczeń o Niepełnosprawności (EKSMOoN). System ten prowadzi Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Wysokość świadczenia wspierającego
Świadczenie wspierające będzie wynosić od 40 do 220 proc. aktualnej wysokości renty socjalnej (obecnie wynosi ona 1588,44 zł). Oznacza to, że na początku będą to kwoty od ok. 635 zł do blisko 3495 zł, w zależności od poziomu potrzeby wsparcia:

– 95–100 pkt – 220 proc. renty socjalnej,

– 90–94 pkt – 180 proc. renty socjalnej,

– 85–89 pkt – 120 proc. renty socjalnej,

– 80–84 pkt – 80 proc. renty socjalnej,

– 75–79 pkt – 60 proc. renty socjalnej,

– 70–74 pkt – 40 proc. renty socjalnej.

WZON wyda decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia na taki sam okres, na jaki dana osoba ma orzeczenie o niepełnosprawności, nie dłużej jednak niż na 7 lat.

ZUS będzie wypłacać świadczenie wspierające przelewem na numer rachunku bankowego w Polsce, który osoba z niepełnosprawnością poda we wniosku. Będzie je otrzymywać łącznie z innymi świadczeniami, np. rentą socjalną czy 500 plus dla osób niesamodzielnych. Świadczenie wpierające będzie podwyższane z urzędu wraz z waloryzacją kwoty renty socjalnej. O nowej wysokości świadczenia ZUS będzie informował przez zamieszczenie stosownej informacji na profilu użytkownika PUE ZUS.

Świadczenie wspierające będzie przysługiwać bez względu na dochód, będzie zwolnione z podatku dochodowego i nie będzie mogło zostać zajęte przez komornika.

Reklama
Materiał wyborczy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość
Materiał wyborczy KWW Krzysztofa Grabowieckiego
Materiał wyborczy KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
Materiał wyborczy KWW ŁĄCZY NAS BRZEG - GRZEGORZ CHRZANOWSKI