Opublikowano zmiany w rozporządzeniu dotyczącym szkół średnich. Co czeka uczniów od poniedziałku (19-10)?

0
fot.. archiwum

W Dzienniku Ustaw opublikowana została w piątek nowelizacja rozporządzenia ministra edukacji przewidująca, że szkoły ponadpodstawowe, które będą strefie żółtej mają funkcjonować w trybie mieszanym. Natomiast w strefie czerwonej będą pracować wyłącznie zdalnie.

Chodzi o nowelizację rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zgodnie z nowelą od poniedziałku 19 października 2020 r. zmieniają się zasady funkcjonowania szkół ponadpodstawowych oraz szkół podstawowych dla dorosłych w zależności od obszaru, na którym się one znajdują: w strefie czerwonej kształcenie stacjonarne zostanie całkowicie ograniczone, a w jego miejsce wprowadzone zostanie nauczanie zdalne; w strefie żółtej wprowadzone zostanie nauczanie hybrydowe (mieszane).

W myśl nowelizacji nauczanie w systemie hybrydowym w szkołach ponadpodstawowych i szkołach podstawowych dla dorosłych ma być tak zorganizowane, by co najmniej 50 proc. uczniów z danej szkoły miało zajęcia stacjonarne w szkole, a pozostali zdalne. Sposób zorganizowania kształcenia pozostawiony jest dyrektorom szkół tak, aby dopasowali oni tę formę do warunków panujących w danej szkole. Jednocześnie wskazano, że dyrektor szkoły ma tak ustalić harmonogram zajęć, by umożliwić równomierne i naprzemienne realizowanie tych zajęć przez każdego ucznia.

W obu strefach będą wyjątki. Nauczanie stacjonarne pozostaje w szkołach ponadpodstawowych specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i szkołach specjalnych przysposabiających do pracy.

Jak wyjaśniono w uzasadnieniu do projektu noweli, szkoły te funkcjonują w placówkach, w których młodzież ma zapewnioną naukę, wychowanie oraz całodobową opiekę, a także prowadzone są zajęcia o charakterze specjalistycznym, terapeutycznym, rewalidacyjnym.

Przepisy zobowiązują dyrektorów szkół ponadpodstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych do zorganizowania nauczania w trybie stacjonarnym lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły dla uczniów, którzy z uwagi na niepełnosprawność lub warunki domowe nie są w stanie realizować nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W przypadku szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe zajęcia praktyczne w strefie żółtej i czerwonej będą prowadzone co do zasady stacjonarnie, w tym u pracodawców.

Jeżeli z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji części zajęć zdalnie, wówczas szkoła lub placówka będzie mogła te zajęcia prowadzić z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Praktyki zawodowe w strefie czerwonej realizowane będą stacjonarnie lub w formie projektu edukacyjnego, albo wirtualnego przedsiębiorstwa. W strefie żółtej praktyki zawodowe będą odbywać się stacjonarnie – o ile u pracodawcy nie wystąpią zdarzenia zagrażające zdrowiu uczniów.

Ograniczeniem nie będą także objęci młodociani pracownicy będący uczniami branżowej szkoły I stopnia w zakresie zajęć praktycznych u pracodawców. Będą oni realizować zajęcia praktyczne o ile u pracodawcy nie wystąpią zdarzenia zagrażające ich zdrowiu.

Ograniczeniem nie będą także objęte internaty, w których przebywają uczniowie.

W nowelizacji doprecyzowano też warunki kształcenia uczniów szkół artystycznych: muzycznych, plastycznych i baletowych.

Nowela rozporządzenia wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. (PAP)