Rewitalizacja Ratusza w Grodkowie

0

W grudniu 2018r. Gmina Grodków rozpoczęła rzeczową realizację projektu pn. „Rewitalizacja Ratusza w Grodkowie”. W ramach zadania wyremontowane zostaną zdegradowane pomieszczenia Ratusza, m.in. we wschodnim i zachodnim skrzydle budynku. Projekt współfinansowany jest z Funduszy Europejskich.


Głównym celem projektu jest poprawa jakości i atrakcyjności przestrzeni publicznej gminy Grodków, efektem której będzie aktywizacja społeczna i gospodarcza niniejszego obszaru, dzięki rewitalizacji infrastruktury Ratusza Miejskiego w Grodkowie.

W chwili obecnej trwają prace w skrzydle wschodnim Ratusza. Po ich zakończeniu zrewitalizowane pomieszczenia zostaną udostępnione na potrzeby Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej, a wykonawca rozpocznie rewitalizację w skrzydle zachodnim. Warto zauważyć, że pomieszczenia we wschodnim skrzydle były do tej pory wyłączone z użytkowania. Pomieszczenia w części zachodniej natomiast – z której m.in. teraz korzysta Biblioteka – po remoncie służyć będą, m.in. Ośrodkowi Kultury i Rekreacji w Grodkowie, a także licznym organizacji pozarządowych, Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Grodkowie, czy Urzędowi Pracy w Brzegu filia w Grodkowie.

Dodatkowo, celem realizacji zadania jest także wyeliminowanie wielu barier architektonicznych uniemożliwiających obecnie poruszanie się po infrastrukturze Ratusza osobom niepełnosprawnym.

Realizacja projektu zakończy się w 2019r. Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie Nr RPOP.10.02.00-16-0025/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji.