Szansa dla przedsiębiorczych

0

O możliwościach pozyskania 40 tys. zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Postaw na przedsiębiorczość” rozmawiamy z Iloną Różniecką, koordynatorem projektu z Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie, jedną trzech instytucji obsługujących województwo opolskie w ramach tego projektu. O możliwościach pozyskania 40 tys. zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Postaw na przedsiębiorczość” rozmawiamy z Iloną Różniecką, koordynatorem projektu z Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie, jedną trzech instytucji obsługujących województwo opolskie w ramach tego projektu.

Co to za projekt?
Głównym celem projektu jest wsparcie osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na terenie województwa opolskiego realizują go trzy instytucje: Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie, PUP w Nysie i Politechnika Opolska. I one właśnie będą przyjmować wnioski z całego województwa opolskiego.

Do kogo adresowana jest ta pomoc?

Grupę docelową projektu stanowią osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie jednego roku przed przystąpieniem do projektu. Osoby te składają również oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym przystępują do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych.

Najbardziej atrakcyjną dla osób planujących otworzenie własnej firmy jest informacja o tym, że można dostać bezzwrotne 40 tys. zł.
To prawda, jednak projekt to nie tylko wsparcie finansowe przyszłego przedsiębiorcy. W ramach projektu zaplanowano dwa równie ważne bloki Pierwszy to wsparcie szkoleniowo-doradcze dla grupy 40 osób w dwóch naborach). Zakres tematyczny szkolenia obejmie zagadnienia, takie jak formalno-prawne zasady rozpoczynania działalności gospodarczej, zasady planowania finansowego, biznes plan, reklama i marketing. Indywidualne usługi doradcze odpowiadać będą indywidualnym potrzebom każdego z uczestników – jednym z elementów będzie pomoc w opracowaniu i przygotowaniu stosownych wniosków. Drugim będzie właśnie wsparcie finansowe – jednorazowa dotacja inwestycyjna w wysokości maksymalnie 40 000 PLN. Pomoc w postaci tych środków będzie udzielona 30 (po 15 w każdym naborze) uczestnikom projektu, którzy w trakcie korzystania ze wsparcia szkoleniowo-doradczego zarejestrują działalność gospodarczą, a ich wnioski o przyznanie dotacji uzyskają pozytywną i wysoką ocenę Komisji Oceny Wniosków. Jest również tzw. wsparcie pomostowe udzielane w formie indywidualnej pomocy doradczej o charakterze specjalistycznym oraz finansowego wsparcia pomostowego (comiesięczne transze w wysokości 700 zł przez okres 6 miesięcy).

Od czego powinny zacząć osoby ubiegające się o to wsparcie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Namysłowie?
Od zgłoszenia się. Pierwsza rekrutacja chętnych do wzięcia udziału w projekcie rozpoczyna się od 23.01.2009r. i potrwa do 02.02.2009r. Druga rekrutacja rozpoczyna się od 1.06.2009r i potrwa do 12.06.2009r. Osoba wypełnia formularz rekrutacyjny. Są one oceniane przez Komisję i na tej podstawie jest typowanych 25 osób (w każdym naborze), z którymi komisja, psycholog oraz doradca zawodowy przeprowadzą rozmowy. Do kolejnego etapu zostanie zakwalifikowanych 20 osób, które zostaną objęte blokiem doradczo-szkoleniowym. Na zakończenie szkolenia każdy beneficjent pomocy składa biznes plan działalności (jego tworzenie jest częścią zajęć), który ocenia Komisja. Z 15-toma osobami, które zostają po weryfikacji pracują już indywidualni doradcy. Kolejnym etapem jest założenie własnej działalności gospodarczej przy czym przedsiębiorcy są cały czas objęci pomocą doradczą, mogą też liczyć na wsparcie pomostowe (w wysokości 700zł w okresie 6 miesięcy, które może być indywidualnie przedłużone dla do roku).W tym też czasie składa się wniosek o wsparcie finansowe, czyli te do 40 tys. zł.

A kiedy realnie możliwe będzie otrzymanie tego wsparcia?
Właśnie, trzeba zaznaczyć, że procedura naboru, szkoleń itd. trwa około pół roku i realnie pierwsze pieniądze z tytułu tego projektu będą wypłacane dopiero w czerwcu.

Czy jest to kwota bezzwrotna?
Tak oczywiście jest to kwota bezzwrotna. Jednak w przypadku wykorzystania otrzymanej dotacji w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub prowadzenia działalności gospodarczej przez okres krótszy niż 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia uczestnik projektu jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami.

Czy trzeba mieć wkład własny?

Tak, dotacja wypłacana jest w systemie zaliczkowo – refundacyjnym w następujący sposób:
1. zaliczka w wysokości 80% kwoty dotacji,
2. płatność końcowa – po zatwierdzeniu przez PUP całkowitego rozliczenia dotacji – w formie refundacji poniesionych przez Beneficjenta pomocy całkowitych wydatków na realizację inwestycji, w wysokości nie większej niż 20% kwoty dotacji.

Gdzie można uzyskać informację na ten temat?

Wszelkie informacje na ten temat można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Namysłowie pok. nr 6.  Biuro Projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 15.30 – 19.30 lub telefonicznie pod numerem 506 026 287 oraz na stronie www.poklnamyslow.pl

Rozmawiała Lidia Jaguszewska