Grochowski zostaje

0
rudno kontra grochu_1.JPG

Na podstawie wniosku Grzegorza Chrzanowskiego, Barbary Mrowiec, Moniki Jurek,
Jarosława Rudno-Rudzińskiego, Jana Hawrylowa i Jacka Niesłuchowskiego z dnia 21
stycznia, przewodniczący Rady Miasta Brzeg Mariusz Grochowski zwołał pięć dni później
specjalną sesję rady.

Najważniejszym, czwartym punktem porządku obrad, był wniosek o odwołanie Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Brzegu Mariusza Grochowskiego.
Jarosław Rudno-Rudziński przedstawił uzasadnienie wniosku, którego głównymi zarzutami wobec
Przewodniczącego RM było „niedotrzymanie terminów zwołania posiedzeń komisji opiniujących
projekt budżetu, co miało skutkować zakwestionowaniem przez organy nadzoru uchwalonego
budżetu miasta”. Dodatkowym argumentem za odwołaniem Mariusza Grochowskiego z pełnionej
funkcji był „brak zainspirowania przez niego prac komisji stałych w zakresie opracowywania
planów ich pracy na rok 2011 i w efekcie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2011, który zgodnie ze
Statutem Brzegu powinien być przyjęty najpóźniej na pierwszej sesji Rady Miejskiej w danym roku
kalendarzowym”.
Po wystąpieniu Jarosława Rudno-Rudzińskiego Jacek Juchniewicz poprosił o przerwę, na
zapoznanie się z uzasadnieniem. Później nastąpiła dyskusja, głównie pomiędzy Grzegorzem
Surdyką a Juchniewiczem. Pierwszy, jeszcze przed głosowaniem, skrytykował koalicję rządzącą
za ewentualne nieprzyjęcie wniosku o dymisję Grochowskiego, zarzucając jego niekompetencję.
W odpowiedzi Juchniewicz zaznaczył, że przeciętnego Kowalskiego nie interesuje: kto jest
Przewodniczącym Rady Miasta, gdyż są ważniejsze problemy, nad którymi trzeba debatować.
Po zakończeniu ożywionej dyskusji Rada przystąpiła do wyboru komisji skrutacyjnej. W jej
skład weszli: Maria Ciż, Elżbieta Kużdżał i, jako przewodniczący, Jacek Niesłuchowski. Można
zatem było rozpocząć tajne głosowanie. Pod nieobecność dwóch radnych i nie podjęciu karty do
głosowania przez Mariusza Grochowskiego, Niesłuchowski obwieścił: – „W głosowaniu wzięło
udział 18 głosujących, za wnioskiem głosowało 6, a za jego odrzuceniem 12”. Tym samym Mariusz
Grochowski pozostał Przewodniczącym Rady Miasta Brzegu. Po głosowaniu sam zainteresowany
powiedział, że spodziewał się takiego wyniku, a sam wniosek o odwołanie był elementem gry
politycznej. Wyraził też nadzieję, że to ostatnia z takich zagrywek i Rada będzie już mogła
pracować bez zakłóceń.