Szanowni Mieszkańcy!

0

Uprzejmie informujemy, że na terenie gminy Lewin Brzeski uruchomiony jest Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK).

 GPSZOK jest to miejsce, gdzie można samodzielnie, bez żadnych dodatkowych opłat, przekazać odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny, które nie mieszczą się w przydomowych lub osiedlowych pojemnikach.
Do GPSZOK-u można przekazać odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny, pochodzące od mieszkańców gminy Lewin Brzeski, w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stąd też, niezbędnym jest przy oddawania odpadów do GPSZOK okazanie dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Lewin Brzeski za ostatni miesiąc. Dokument ten należy okazać pracownikowi obsługującemu GPSZOK.
Na terenie gminy Lewin Brzeski Gminny Punkt Zbierania Odpadów Komunalnych znajduje się w Lewinie Brzeskim, przy ul. Fabrycznej, na terenie Oczyszczalni Ścieków.
GPSZOK czynny jest we wtorki i czwartki od godziny 13:00 do 17:00.
Do GPSZOK można przekazać niżej wymienione odpady:
1. odpady ulęgające biodegradacji;
2. odpady zielone
3. papier i tektura;
4. szkło, opakowania szklane;
5. tworzywa sztuczne;
6. opakowania wielomateriałowe;
7. metale;
8. meble i inne odpady wielkogabarytowe;
9. zużyte baterie przenośne i akumulatory przenośne;
10. zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny;
11. odpady niebezpieczne (w tym chemikalia);
12. przeterminowane leki;
13. zużyte opony (wyłącznie z pojazdów osobowych);
14. odpady budowlane i rozbiórkowe (pochodzące z prowadzenia drobnych prac remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania zamiaru budowy lub wykonania robót)
Przyjmowanie odpadów komunalnych do GPSZOK odbywa się zgodnie w Regulaminem (zamieszczonym poniżej).
Regulamin
przyjmowania odpadów selektywnie gromadzonych w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK) w Lewinie Brzeskim przy ulicy Fabrycznej.
1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lewinie Brzeskim prowadzonego przez Remondis Opole Sp. z o.o., zwanego w dalszej części regulaminu GPSZOK.
2. GPSZOK przyjmuje wyłącznie odpady komunalne zbierane w sposób selektywny z nieruchomości z terenu miasta i gminy Lewin Brzeski, objętych systemem gospodarowania odpadami przez Gminę Lewin Brzeski.
3. Do GPSZOK odpady z mogą dostarczać mieszkańcy z terenu miasta i gminy Lewin Brzeski na podstawie:
• dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty za gospodarowanie odpadami na rzecz Gminy Lewin Brzeski za ostatni miesiąc
4. GPSZOK jest czynny w następujące dni robocze każdego tygodnia:
• Wtorek w godz. od 13.00 do 17.00
• Czwartek w godz. od 13.00 do 17.00
Przyjmowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych wymienionych w poniższej tabeli jest nieodpłatne.
5. W GPSZOK przyjmowane są nieodpłatnie niżej wymienione odpady (tabela)
Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu Uwagi
1. Odpady ulegające biodegradacji w tym zielone 20 02 01
2. Papier i tektura 20 01 01, 15 01 01
3. Szkło, opakowania szklane 20 01 02, 15 01 07
4. Tworzywa sztuczne 20 01 39, 15 01 02
5. Opakowania wielomateriałowe 15 01 05
6. Metale 20 01 40, 15 01 04
7. Odpady wielkogabarytowe 20 03 07
8. Zużyte baterie i akumulatory 20 01 33*,20 01 34
9. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 20 01 35*, 20 01 34
10. Chemikalia i przeterminowane leki 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32
11. Zużyte opony 16 01 06 Wyłącznie z pojazdów osobowych
12. Odpady budowlane i rozbiórkowe inne niż niebezpieczne 17 01 01do -03, 17 01 07, 17 02 01 do-03, 17 03 02, 17 04 01 do-07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04 odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z prowadzenia drobnych prac remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania zamiaru budowy lub wykonania robót
6. GPSZOK nie przyjmuje odpadów powstających w wyniku prowadzonej działalności.
7. GPSZOK nie przyjmuje takich odpadów jak:
• Zmieszane odpady komunalne,
• Odpady budowlane i inne materiały zawierające azbest,
• Styropian budowlany, papa, szkło zbrojone i hartowane,
• Części samochodowe (tj. zderzaki, reflektory, szyby samochodowe, itp.)
• Odpady w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe,
• Odpady nieprawidłowo zabezpieczone (dotyczy odpadów niebezpiecznych) i nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet)
• Odpady odbiegające właściwościami od odpadów wymienionych w powyższej tabeli lub zanieczyszczone w sposób uniemożliwiający klasyfikacje odpadów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (DZ.U. Nr 112, poz.1206).
8. Odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych (niecieknących i nieuszkodzonych) opakowaniach oraz posiadać oryginalną informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania.
9. Pracownik GPSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.
10. Odpady mogą być dostarczone pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony. Transport odpadów do GPSZOK właściciele nieruchomości zapewniają we własnym zakresie i na koszt własny.
11. Przywieziony odpad powinien być w takiej formie i ilości, która umożliwi swobodne, przeniesienie odpadów do urządzeń znajdujących się na terenie GPSZOK, bez konieczności użycia specjalistycznego sprzętu. Rozładunek zapewnia właściciel dostarczający odpad. Pracownik GPSZOK nie wyjmuje przywiezionych odpadów z pojazdu, wskazuje jedynie miejsce, gdzie należy odpady umieścić. Zakazuje się pozostawiania odpadów poza terenem GPSZOK-u.
12. Przyjęcie odpadów rejestrowane jest przez pracownika GPSZOK-u wpisem do rejestru zawierającego dane o rodzajach i ilości przekazanych odpadów oraz dane o nieruchomości, z której pochodzą odpady. Wpis do rejestru potwierdzany jest przez osobę dostarczającą odpad i pracownika GPSZOK-u.
13. Wjazd na teren GPSZOK jest możliwy tylko i wyłącznie za pozwoleniem pracownika GPSZOK oraz po okazaniu dokumentów wymienionych w ust. 3 niniejszego regulaminu.