Wychowanie przedszkolne w Gminie Olszanka

0

Na terenie Gminy działają trzy Publiczne Zespoły Szkolno-Przedszkolne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Olszanka w skład tych zespołów wchodzą 4 przedszkola publiczne: w Olszance, Krzyżowicach, Przylesiu, Jankowicach Wielkich przy których funkcjonuje 8 oddziałów przedszkolnych.


Czas pracy przedszkoli dostosowany jest do potrzeb rodziców. W chwili obecnej do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Olszanka uczęszcza 151 wychowanków. Zapewnione są w 100% miejsca w przedszkolach dla dzieci z Gminy Olszanka, a do placówek przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 lat. Placówki oświatowe posiadają dobrą bazę lokalową, są one sukcesywnie modernizowane, a dzięki odpowiedniemu wyposażeniu, są przygotowane do realizacji programów na miarę potrzeb społeczności lokalnej oraz spełniają istotną rolę zarówno edukacyjną, wychowawczą i kulturalną. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz personel obsługowy w pełni zapewnia bezpieczeństwo oraz warunki harmonijnego rozwoju naszym wychowankom, przygotowują do podjęcia przyszłej nauki w szkole oraz rozwijają zainteresowania: sztuką, literaturą, przyrodą, ekologią, zdrowiem poznają tradycje naszego regionu, kształtują świadomość patriotyczną.