Wyraźny wzrost przychodów i wyników Grupy Azoty w I kw. 2019 roku

0
fot. grupaazoty.com

Grupa Azoty odnotowała w I kw. 2019 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 3 365 mln zł, czyli o 868 mln więcej niż w analogicznym okresie 2018 roku. Wzrost cen większości produktów i utrzymujące się odwrócenie trendu ceny kluczowego surowca (gazu) skutkowało osiągnięciem wyniku EBITDA na poziomie 608 mln zł (wzrost o 205 mln zł r/r) i marży EBITDA na poziomie 18,1% (wzrost o 2,0 p.p. r/r).


W opublikowanych wynikach po raz pierwszy ujęto w pełnym wymiarze przychody i koszty dotyczące Compo Expert. Miało to wpływ na wyniki Grupy Azoty jako całości oraz na wyniki segmentu Nawozy. Na poziomie przychodów ze sprzedaży kontrybucja przejętego w ubiegłym roku lidera rynku nawozów specjalistycznych w okresie trzech miesięcy bieżącego roku wynosiła 499 mln zł, a na poziomie EBITDA było to 45 mln zł. W ślad za wzrostem skali obrotów w tym segmencie, zwiększył się również jego udział w strukturze przychodów Grupy i wynosił w analizowanym okresie wynosił 62%, a jeszcze rok wcześniej nie przekraczał 49%. W pozostałych segmentach nie odnotowano istotnych zmian.

Cena gazu od przeszło pół roku (od września 2018) znajduje się w trendzie spadkowym osiągając w marcu poziom o 30% niższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, co jest wypadkową głównie rekordowych dostaw LNG do Europy, dużych zapasów magazynowych, a także cieplejszej – w porównaniu do średniej wieloletniej – aury jesienno-zimowej.

– Zostawiamy za sobą trudny rok 2018 i wchodzimy z dużą energią w rok 2019. Poprzednie 12 miesięcy, które z przyczyn makroekonomicznych były trudnym czasem dla rynku chemicznego, w Grupie Azoty wykorzystaliśmy do wprowadzenia szeregu strukturalnych oszczędności. Te prace będą owocowały w przyszłości. Pierwszy kwartał 2019 roku przyniósł wyraźną poprawę wyników. Jednocześnie kontynuowaliśmy strategiczne projekty rozwojowe dla całej Grupy. W tym miesiącu została podpisana umowa z generalnym wykonawcą Polimerów Police i już za 3 lata spodziewamy się rozpoczęcia prac instalacji do produkcji polipropylenu. Dywersyfikujemy również ryzyko związane z tym przedsięwzięciem, prowadząc z sukcesem rozmowy z krajowymi i zagranicznymi partnerami, gotowymi do finansowego zaangażowania w projekt – powiedział dr Wojciech Wardacki, prezes zarządu Grupy Azoty S.A.

– W pierwszym kwartale 2019 roku Grupa Azoty uzyskała wynik EBITDA niewiele niższy niż ten wypracowany w całym 2018 roku. To również pierwszy okres, w którym ujmujemy w pełnym wymiarze wyniki Compo Expert. Kluczowym nośnikiem poprawy wyników finansowych była realizacja komunikowanych na rynek wzrostów cen większości produktów w segmentach Nawozy i Chemia, co w połączeniu ze wzrostem wolumenu sprzedaży i spadkiem cen gazu przyczyniło się do wzrostu marży na poziomie EBITDA, szczególnie imponującego na produkcji nawozów. Zakładamy, że w kolejnych kwartałach uda się utrzymać wzrost wyników finansowych w stosunku do poprzedniego roku. Jednocześnie zakładamy nakłady inwestycyjne na poziomie 1,3 mld zł w 2019 roku. Duża część tej kwoty zostanie przeznaczona na inwestycje o charakterze rozwojowym. W tych szacunkach nie ujmujemy wydatków kapitałowych w projekt Polimery Police, który jest realizowany zgodnie z planem w formule project finance – powiedział Paweł Łapiński, wiceprezes zarządu odpowiedzialny za finanse Grupy Azoty S.A.

Nawozy
Segment Nawozy odnotował niemal 2-krotny wzrost przychodów (z 1 212 mln zł do 2 097 mln zł), w tym o 31,8% bez uwzględnienia Compo Expert. Średnie rynkowe ceny niemal wszystkich produktów tego segmentu kształtowały się na poziomie wyższym niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, przekładając się na zdecydowanie wyższy poziom marży EBITDA (19,6% w I kw. 2019 wobec 13,9% w I kw. 2018). Warto również zaznaczyć, że Grupa Azoty na rynku nawozów znajdowała się w pierwszym kwartale bieżącego roku pod wpływem presji w związku ze wzrostem importu nawozów przy jednoczesnej obniżce ich cen na głównych europejskich rynkach oraz umiarkowanym popycie na nawozy azotowe i wieloskładnikowe wobec realizacji pod koniec 2018 roku zakupów ze środków z największego w roku strumienia dopłat bezpośrednich. Harmonogram (a ściśle – opóźnienie) aplikacji nawozów azotowych wyznaczała nowo wprowadzona Dyrektywa Azotanowa, dodatkowo utrudnieniem były pierwsze oznaki suszy.

Tworzywa
W segmencie Tworzywa odnotowano niewielką obniżkę przychodów (z 411 mln zł do 409 mln zł, tj. o 0,4% r/r) oraz obniżkę marży EBITDA (o 1,4% p.p.). Podaż kluczowego dla segmentu – odpowiedzialnego za niemal 90% przychodów – poliamidu 6 na rynku europejskim utrzymuje się na wysokim poziomie. Popyt jest wciąż niski, ze względu na utrzymującą się słabą konsumpcję z sektora motoryzacyjnego. Spodziewane jest ożywienie ze strony tej branży, jako efekt wprowadzenia nowych przepisów dotyczących emisji CO2, przy czym skutki tego ożywienia mogą być odczuwalne jeszcze w tym roku (według niektórych analityków rynku), bądź dopiero w dłuższej perspektywie (według innych). Również popyt ze strony innych branż utrzymuje się na niskim poziomie. W ślad za spadkiem cen surowców produkcyjnych (fenol i benzen) średnia cena wytwarzanego przez Grupę Azoty poliamidu 6 w I kw. 2019 roku również uległa obniżeniu, o ok. 4%, w stosunku do porównywalnego okresu roku ubiegłego.

Chemia
W segmencie Chemia odnotowano nieznaczne obniżenie przychodów (z 769 mln zł do 753 mln zł, tj. o 2,1% r/r) i marży EBITDA (o 2,9 p.p.). Odwrotnie niż w pozostałych segmentach, ceny podstawowych surowców, za wyjątkiem gazu, wzrosły w porównaniu z rokiem ubiegłym. Równocześnie ceny większości produktów Grupy w tym segmencie również były wyższe, a największy wzrost cen odnotowano na moczniku do celów technicznych (o 20%) oraz siarce (o 15%). Z drugiej strony warunki rynkowe, w tym głównie nadpodaż i konkurencja cenowa ze strony krajów azjatyckich, spowodowały obniżenie cen bieli tytanowej (o 11%) i melaminy (o 5%).

Wyniki Grupy Azoty ZAK S.A.
I kwartał 2019 roku Grupa Azoty ZAK S.A. zakończyła zyskiem netto w wysokości 47 mln zł przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 529 mln zł. Spółka odnotowała zatem wzrost zarówno w stosunku do poprzedniego kwartału (zysk netto: 26 mln zł), jak i analogicznego kwartału 2018 roku (36 mln zł). – Pierwszy kwartał 2019 roku oceniamy pozytywnie. Na optymalny wynik złożyła się niewątpliwie stała poprawa uwarunkowań rynku nawozowego oraz korzystna cena gazu, stanowiącego nasz główny surowiec do produkcji. Pozytywne efekty przyniósł również wzrost cen nawozów azotowych – ocenia Sławomir Lipkowski, prezes zarządu Grupy Azoty ZAK S.A.

Kędzierzyńska spółka kontynuuje rozwój segmentu nawozów, konsekwentnie dbając o atrakcyjność i dostępność oferty produktowej. W pierwszym kwartale 2019 roku uruchomiła na terenie jednego z dystrybutorów nową bazę modułową do obsługi sprzedaży nawozów płynnych RSM®. Inwestycja, ulokowana w Świdnicy w województwie dolnośląskim, zaowocowała przyspieszeniem dostaw i zwiększeniem elastyczności układu produkcyjno-rynkowego. Nowa baza składa się z czternastu zbiorników na nawozy o łącznej pojemności 1850 ton. Jej lokalizacja jest nieprzypadkowa – Dolny Śląsk to region z wysoko rozwiniętym, zmechanizowanym rolnictwem i przewagą dużych gospodarstw rolnych, a to z kolei główni odbiorcy RSM-u. Siedziba dystrybutora, na terenie której powstała baza, jest dobrze skomunikowana z drogami krajowymi i autostradą, niewielki dystans dzieli ją od granicy czeskiej. Z Kędzierzyna-Koźla, gdzie mieści się siedziba Grupy Azoty ZAK S.A., do bazy modułowej w Świdnicy, nawóz jest przewożony cysternami kolejowymi. – Dzięki realizacji inwestycji transport nawozów jest szybszy, bardziej intensywny i umożliwia realizację znacznie większych wysyłek niż w przypadku wykorzystywania transportu samochodowego – podkreśla Sławomir Lipkowski.

Równolegle kędzierzyńska spółka rozwija segment OXO, opierając biznes na bezpiecznych, nowoczesnych plastyfikatorach nieftalanowych. Niebawem uruchomiona zostanie instalacja do produkcji estrów specjalistycznych, dzięki której portfolio Grupy Azoty ZAK S.A. zostanie wzbogacone o gamę nowych plastyfikatorów.