W TPD Brzeg wybrano nowe władze na okres kadencji 2019-2020

0

W dniu 16 października 2019 roku odbyło się zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Brzegu. Na zebraniu obecnych było  42 osoby, w tym dyrektorzy niektórych szkół podstawowych w Brzegu. Ustępujący Zarząd rozliczył się z dokonań minionego okresu, a sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.


Większość obywateli Brzegu i powiatu brzeskiego jest zapoznana z informacją, że organizacja TPD w Brzegu od lat zajmuje się wypoczynkiem dzieci i młodzieży. Jest to sztandarowa dziedzina dzielności w której TPD w Brzegu odnosi niekwestionowane sukcesy. Uczestnicy zebrania sprawozdawczo-wyborczego wysłuchała sprawozdania z działalności. Zebranie miało również uroczysty charakter albowiem rok 2019, to 100-na rocznica powstania TPD w naszym kraju i stała się okazją do uhonorowania wieloletnich działaczy i podziękowania im za pracę na rzecz dzieci i młodzieży w  naszej organizacji. Szczególne podziękowania skierowano do tych, którzy pomagali dzieciom oczekującym rzetelnej pomocy zarówno w sferze wychowawczej, rodzinnej , jak i środowiskowej. Zostały rozdane podziękowania dla działaczy TPD oraz kadry, która pracowała z dziećmi w okresie ostatnich wakacji i wcześniej nad morzem oraz w górach. Również na półkoloniach organizowanych w Brzegu w ostatnich latach PSP nr: 1, 3 i 8. Podziękowania w postaci dyplomów uznania otrzymali: AGNIESZKA DANICKA, JUSTYNA PEKAR, JUSTYNA GARGULA, ADAM OLESZKO, KARINA ROSIŃSKA, BARBARA NOWAKOWSKA, MARTA HAWRYLÓW, PRZEMYSŁAW ŚLĘZAK, ŻABSKA DANUTA, MAŁGORZATA KONIECZNA, KATARZYNA BUBEL,, HANNA NOWAK, EWELINA KEKISZ, JOLANTA MOZOLEWSKA, MONIKA OKOŃ, OLIMPIA KROCZAK-KULA, RENATA STECZ , BOŻENA ROGOWSKA. Wręczono również  z okazji 100-lecia TPD uhonorowania Prezesa Zarządu Głównego TPD Wiesława Kołaka dla osób szczególnie zasłużonych dla TPD i pracy na rzecz dzieci nominacje „GODNOŚĆ PRZYJACIELA DZIECKA”, które otrzymali: Dorota Majewska dyr. PSP NR1, zastępca dyr. PSP nr1, Bożena Rogowska, Dyr. PSP nr 8 Lucyna Bończak, Marian Nowakowski były prezes TPD  oraz Danuta Pilch, wieloletnia wychowawczyni dzieci na koloniach, półkoloniach , nauczyciel WF PSP nr 3. 

           Ponadto przedstawicielki przedszkola z Brzeziny wręczyły kol. Marianowi Nowakowskiemu, który w imieniu Zarządu OP TPD w Brzegu przekazał na rzecz przedszkola zabawki i inne gadżety do zabawy oraz sprzęt do uprawiania sportów rekreacyjnych, w tym skakanki, piłki, łopatki, rakietki do tenisa i kometki oraz inne rzeczy przydatne do realizacji procesu opiekuńczo- wychowawczego w przedszkolu.

                   Na zebraniu oceniono przygotowanie, organizacje oraz przebieg tegorocznej „Akcji Letniej” w  Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Brzegu. Ogółem z kolonii organizowanej przez TPD skorzystało 240 dzieci i młodzieży. Liczba ta od 4 lat wzrasta rokrocznie a plan TPD na przyszły rok obejmuje podwyższona ilość dzieci do minimum 300 dzieci i młodzieży na wyjazdy kolonijne  oraz około 100 dzieci na półkolonie. Do sukcesu realizacji zadania publicznego, jakim jest wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej przyczynił się również Urząd Miasta Brzeg. Otrzymana kwota z UM Brzeg na dofinansowanie wyjazdów wyniosła 38 500 zł. w roku bieżącym, a w roku ubiegłym 34 800 zł. Dofinansowanie dzieci wynosiło od 1200 zł do 100 zł. na jedno dziecko. Wykorzystując te środki wzbogaciliśmy programy i atrakcje na wszystkich turnusach. W dofinansowaniu miał również swój udział Polski Czerwony Krzyż Oddział w Brzegu, od którego dzieci otrzymały dofinansowanie łącznie na kwotę 5800 zł. w bieżącym roku i podobną kwotę w roku ubiegłym. Również jedno dziecko otrzymało dofinansowanie z PCPR Brzeg.  Mamy nadzieję, że środki od sponsorów tych z samorządu lokalnego wszystkich gmin powiatu, jak i przedsiębiorców, Banków etc. i osób fizycznych będą wzrastały. Również we ramach 1%. TPD ma obiecane środki na dzielność od Kuratora Oświaty w Opolu o które będzie się ubiegał w nadchodzących latach w ramach konkursu ofert na zadania publiczne.

W ostatnim roku zanotowaliśmy wzrost zainteresowanie rodziców proponowaną formą wypoczynku dzieci i młodzieży. To nas bardzo cieszy, albowiem pobyt na placówce wypoczynku, to nie tylko sam wypoczynek, ale uruchomienie procesu uspołeczniania dziecka przez aktywny indywidualny, jak i grupowy zorganizowany wypoczynek, bogaty w urozmaicone atrakcje. Rodzice mogli to obserwować na bieżąco w minionych dwóch latach naocznie oraz  w internecie na stronie facebookowej TPD Brzeg. Szkoda jednak, że zainteresowanie, takimi formami wypoczynku jest jeszcze mało popularne wśród rodziców dzieci ze środowiska wiejskiego. Zbyt mało rodzice dzieci wiejskich zdają sobie sprawę, że procesy zachodzące w dziecku podczas pobytu dziecka w grupie na kolonii ( z dala od rodziców) to podejmowanie wyzwań i pełnienie przez nie samodzielnie ról społecznych, które są bardzo ważne w całym procesie dorastania i socjalizacji. Wymaga to od dziecka realizacji różnych zadań, zobowiązań, które w następstwie prowadzą do nauki konstruktywnych zachowań i rozbudzają pożądaną  kreatywność dziecka. Przez udział w realizacji programu kolonijnego, jednostka zmienia się diametralnie i nie tylko swoje zachowania, ale także na nowo kształtuje swój charakter, osobowość, postawy, pozytywne nawyki i przyzwyczajenia. Staje się jednostką w pełni uspołecznioną i odpowiedzialną za swoje decyzje. Kształtowanie osobowości dziecka w trakcie wypoczynku, jest formą pożądaną a zarazem przyjemną i prowadząca do uśmiechu , podwyższonej samooceny i poczucia własnej wartości. Wypoczynek wakacyjny należny jest każdemu dziecku, bez względu na jego status społeczny czy pochodzenie.    

Trzeba zrozumieć i przyjąć, że są to zadania dla organizacji takich jak TPD. Należy również podkreślić, że przygotowanie profesjonalne i organizacja wypoczynku dzieci wymaga kwalifikacji osób pracujących oraz określonych środków finansowych i sił społecznych. Również stosowania się przez organizatora do wymagań formalno- prawnych.  Zdobywania środków na dofinansowania i finansowania przedsięwzięć, aby dzieci mogły wyjechać lub uczestniczyć w innych formach organizacji czasu wolnego, których rodzice nie są w stanie zgromadzić. Jesteśmy wdzięczni w tym zakresie min. Panu Burmistrzowi Miasta Brzeg Panu Jerzemu Wrębiakowi, który jako nauczyciel z zawodu i były dyrektor szkoły,  doskonale rozumie potrzeby zarówno dzieci, jak i ich rodziców w tym zakresie.

Po zatwierdzeniu sprawozdań, przegłosowaniu absolutorium,  zebrani wybrali nowy Zarząd i następnie Zarząd ukonstytuował się i wybrał Prezydium Zarządu OP TPD w Brzegu, prezesa oraz funkcyjnych członków Zarządu w skład, którego weszli:

 • Prezesem OP TPD na kadencję został Krzysztof Danicki
 • Wiceprezesem została – Parma-Sztolc Sylwia
 • Sekretarzem został Marian Nowakowski
 • Skarbnikiem: Aniela Czarnecka

Powyższe osoby stanowić będą  Prezydium Zarządu OP TPD w Brzegu

 • Członkami Zarządu zostali: Żabska Danuta, Czulak Justyna, Buczkowska –Szała Małgorzata, Sewiło Artur, Oleszko Adam
 • Do Komisji Rewizyjnej weszli: Renata Stec – przewodnicząca, członkami zostali: Hanna Hawrylów, Gargula-Chojnacka Justyna

Zebranie przyjęło projekt uchwały na nadchodzący okres kadencji.

Oddział Powiatowy, jako jednostka o statusie Organizacji Pożytku Publicznego, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie oraz zapisach w Ogólnopolskim Statucie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, będzie  kontynuować swoje działania szczególnie w zakresie: 

 1. Organizowania w miarę posiadanych sił i środków , daleko zakrojonej działalności na rzecz dzieci i młodzieży potrzebującej pomocy zewnętrznej, ze względu na ich sytuację rodzinną , środowiskową, w tym również z rodzin dotkniętych pauperyzacją,
 2.  Kontynuacji dobrych praktyk w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich, ferii zimowych oraz okresu śródrocznego, jak również rozszerzenie dzielności turystycznej, sportowej i kulturalno-oświatowej dla dobra wszystkich dzieci.
 3. Pozyskiwanie środków od samorządów lokalnych w ramach konkursów ofert na dofinansowania zadań publicznych,
 4.  Pozyskiwania kadry posiadającej kwalifikacje do realizacji przedsięwzięć organizowanych przez OP TPD w Brzegu z szczególnym uwzględnieniem kadry opiekuńczo-wychowawczej i kierowniczej na placówki wypoczynku dzieci i młodzieży, zarówno w miejscu zamieszkania – czyli półkolonii oraz wyjazdowych nad morze i w góry oraz inne atrakcyjne miejsca w naszym kraju i za granicą.
 5. Prowadzenia  i organizowania  szkolenia kadry w tym zakresie.  
 6. Rozważenia możliwości zatrudniania wolontariuszy, jako osoby wspomagające kadrę opiekuńczo-wychowawczą na koloniach i półkoloniach , celem  szkolenia i pozyskiwania młodych wychowawców, a zarazem możliwość zwiększenia nadzoru nad dziećmi będącymi pod naszą opieką. Nawiązać w tym zakresie kontakt z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Pedagogiczna w Brzegu i innymi uczelniami w Opolu i Wrocławiu, aby pozyskiwać studentów do pracy w ramach praktyk studenckich z Wydziałów Pedagogicznych Uczelni Wyższych na nasze turnusy.
 7. Zwrócić uwagę na problem pozyskiwania dzieci ze środowiska wiejskiego, aby zwiększyć udział tych dzieci w inicjatywach organizowanych przez Oddział Powiatowy TPD w Brzegu a w szczególności na wyjazdy kolonijne.
 8. W zakresie dzielności organizacyjnej, zwrócić uwagę na większe zorganizowanie dzieci wokół TPD, pozyskiwanie do współpracy z TPD rodziców oraz bezwzględnie większą liczbę nauczycieli w szkołach, przedszkolach.
 9. W miarę posiadanych możliwości OP TPD winien realizować jak najwięcej zadań zapisanych w statucie TPD , albowiem istnieje potrzeba aktywnego wyjścia do dzieci z propozycjami, które są trudno osiągalne dla nich w codziennym życiu. Kierując się zasadą wszystkie dzieci są nasze. A motto, które powinno nam przyświecać to słowa Janusza Korczaka , wielkiego orędownika dzieci i młodzieży „Jeśli się śmieje dziecko, śmieje się cały Swiat”.

Marian Nowakowski